آیین نامه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
بخش اول: آیین‌نامه‌ دوره‌ کارشناسی
تصویب‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی
فصل اول: شرایط‌ ورود و نام‌نویسی
فصل دوم: نظام آموزشی‌
فصل سوم: واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
فصل چهارم: حضور و غیاب‌
فصل پنجم: حذف و اضافه‌
فصل ششم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل‌
فصل هشتم: انتقال‌
فصل نهم: دانشجوی مهمان
فصل دهم: تغییر رشته
فصل یازدهم: پذیرش واحدهای درسی
فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل
 
بخش دوم: آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد پیوسته و ناپیوسته
تصویب‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی
فصل اول: کلیات
فصل دوم: شرایط‌ ورود
فصل سوم: واحدهای درسی
فصل چهارم: حضور و غیاب
فصل پنجم: طول‌دوره‌، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
فصل ششم: ارزشیابی
فصل هفتم: پایان‌نامه
فصل هشتم: سایر مقررات
 
بخش سوم: دستورالعمل أخذ واحد، تصویب و ارزشیابی پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد (Pdf)
شامل:
فصل اول: کلیات  فصل دوم: انتخاب موضوع و أخذ واحد پایان‌نامه فصل سوم: استاد راهنما و مشاور فصل چهارم:  مراجع و مراحل تصویب طرح تحقیق فصل پنجم: ‌گزارش‌های سه ماهه فصل ششم: مقاله حاصل از پایان نامه /فصل هفتم: فرصت مجاز جهت تنظیم، تدوین و دفاع از پایان‌نامه فصل هشتم: تمدید فرصت دفاع فصل نهم: استاد داور فصل دهم: جلسه دفاعیه فصل یازدهم: ارزشیابی پایان‌نامه فصل دوازدهم: تحویل پایان‌نامه فصل سیزدهم: فراغت از تحصیل پیوست۱: تعیین سقف زمانی برای دفاع از پایان ‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوست۲: نحوه محاسبه و پرداخت  حق الزحمه اعضاء هیأت داوران مستندات
 
بخش چهارم: آیین‌نامه ساخت و تنظیم پایان‌نامه‌ها (pdf)
 
بخش پنجم: آیین‌نامه‌های آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
فصل اول: آیین‌نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
فصل دوم: آیین‌نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی 
فصل سوم: آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر
فصل چهارم:  خلاصه مفاد آیین‌نامه تشویق دانشجویان ممتاز علمی دانشگاه امام صادق (ع)
 
بخش ششم: ضمائـم‌
ضمیمه۱: آیین‌نامه اجرایی دروس پیش‌دانشگاهی
ضمیمه۲: الحاق‌ترم‌تابستانی به‌انتهای مهلت مجاز تحصیل
ضمیمه۳: آیین‌نامه اجرایی‌کمیسیون‌ بررسی‌مواردخاص‌ دانشگاههاومؤسسات‌آموزش‌عالی
ضمیمه۴: بخشنامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
ضمیمه۵: بخشنامه‌ شرایط‌ خروج‌ موقت‌ دانشجویان از کشور
ضمیمه۶: منع‌ قانونی‌ ترجمه‌ ریزنمرات و گواهی‌فراغت از تحصیل ازسوی دانشگاهها
ضمیمه۷: بخشنامه ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاههای دولتی در دانشگاههای غیر دولتی
ضمیمه۸: بخشنامه اداره‌وظیفه‌عمومی درخصوص تحصیل مجدد دانشجویان‌انصرافی یا اخراجی
ضمیمه۹: سایر مقررات‌