بایگانی بخش دفترمطالعات مدیریت اسلامی

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

آشنایی با دفتر مطالعات مدیریت اسلامی

آشنایی با دفتر مطالعات مدیریت اسلامی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت