بایگانی بخش گزارشات

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش آسیب شناسی قواعد عربی

گزارش آسیب شناسی قواعد عربی در دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش آسیب شناسی آموزش مکالمه عربی

گزارش آسیب شناسی آموزش مکالمه عربی در دانشگاه امام صادق علیه السلام