بایگانی بخش شرکت در کنفرانس لبنان دکتر خانی

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

شرکت در کنفرانس لبنان دکتر خانی

شرکت دکتر محمد حسن خانی درکنفرانس بین المللی مرزها تحت عنوان : The Question of Borders Among the Resident, the Passer-by and the Intermediary از سوی دانشگاه بلمند در روزهای 23 تا 25  نوامبر 2017 ( 1 -3 آذر 1396)  در لبنان برگزار گردید.