بایگانی بخش خدمات اداره

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

صدور VPN برای پرسنل

فرآیند صدور اشتراک VPN شخصی برای پرسنل دانشگاه بدون مراجعه به مرکز اینترنت

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش مصرف اینترنت

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

ورود به پست الکترونیک(EMAIL)

ورود به پست الکترونیکی(Email)

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

قوانین پست الکترونیک(EMAIL)

 سیاست مرکزفناوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع) در رابطه با پست الکترونیک کاربران