بایگانی بخش خدمات کارمندان

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش مصرف اینترنت

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

صدور VPN برای پرسنل

فرآیند صدور اشتراک VPN شخصی برای پرسنل دانشگاه بدون مراجعه به مرکز اینترنت