بایگانی بخش قوانین و سیاست ها

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

قوانین پست الکترونیک

 سیاست مرکزفناوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع) در رابطه با پست الکترونیک کاربران