دوره دکتری دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 

دوره دکتری در دانشکده شامل رشته‌های مدیریت مالی، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی‌گذاری عمومی)، مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است. داوطلبان ورود به این دوره‌ها بایستی علاوه بر مصاحبه، حدّ نصاب لازم در آزمون معارف اسلامی(اسما) را کسب نمایند.

عناوین دروس دوره دکتری به تفکیک رشته عبارتند از:

رشته‌ی مدیریت مالی
گرایش­‌های مهندسی مالی، بانکداری، مالی بین‌المللی، بیمه، حقوق مالی

(مصوب جلسه ۳۷۳ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ شورای دانشگاه)

جدول دروس جبرانی
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ روش تحقیق ۲ -
۲ تحلیل آماری ۲ -
۳ مدیریت مالی ۲ -
این دروس برحسب نوع مدرک کارشناسی‌ارشد و فاصله زمانی اخذ مدرک، توسط گروه آموزشی برای هریک از دانشجویان به‌صورت جداگانه مشخص و ارائه می‌گردد.
 

جدول دروس پیش‌نیاز

ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ اصول و قواعد کاربردی تفسیر قرآن ۲ -
۲ قواعد فقهیه ۲ -
۳ مبانی فلسفی نظریه‌های رفتار سازمانی ۲ -
۴ تحلیل فلسفی نظریه‌های اقتصادی ۲ -
۵ سمینار در مسائل مالی ۲ -
۶ فقه مالی پیشرفته ۲ -
۷ بررسی تطبیقی آینده‌پژوهی از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب ۲ -
جمع کل ۱۴


جدول دروس اصلی مشترک
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ تئوری‌های مالی پیشرفته ۲ -
۲ مدیریت ریسک مالی پیشرفته ۲ -
۳ اقتصادسنجی مالی پیشرفته ۲ -
۴ حقوق مالی ۲ -
جمع کل ۸


جدول دروس تخصصی گرایش مهندسی مالی
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ مباحث پیشرفته در ابزارهای مالی اسلامی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ قیمت‌گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت‌ ریسک مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی پیشرفته
جمع کل ۶

جدول دروس تخصصی گرایش بانکداری
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ مباحث پیشرفته در بانکداری اسلامی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ مدیریت دارایی و بدهی در بانک‌ها ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی پیشرفته
جمع کل ۶

جدول دروس تخصصی گرایش بیمه
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ مباحث پیشرفته در بیمه اسلامی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ بیمه در تئوری و عمل ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی پیشرفته
جمع کل ۶

جدول دروس تخصصی گرایش مالی بین المللی
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ مباحث پیشرفته در مالی اسلامی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ مالی بین‌المللی در بنگاه‌های اقتصادی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی پیشرفته
جمع کل ۶

جدول دروس تخصصی گرایش حقوق مالی
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ حقوق مالی در بنگاه‌های اقتصادی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ حقوق مالی در بازار پول و سرمایه ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
جمع کل ۶

جدول دروس اختیاری
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر  ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی
۲ فرآیندهای تصادفی پیشرفته ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی
۳ مدیریت ریسک اعتباری پیشرفته ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی
۴ بانکداری بین‌المللی پیشرفته ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی
۵ ریاضیات بیمه پیشرفته ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی
۶ مبانی فلسفی مدیریت اسلامی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی
۷ ادغام و اکتساب ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی
۸ تئوری پرتفوی و تخصیص دارایی‌ها ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
مدیریت ریسک مالی
جمع کل ۱۶

دانشجو موظف به گذراندان ۴ واحد از دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته‌های دیگر، با نظر گروه هست.

 
مرحله پژوهشی رساله دکتری ۲۰ واحد
 


رشته دولتی تصمیم گیری- خط مشی گذاری


دروس پیش‌نیاز تخصصی (۸ واحد):
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ فلسفه و روش‌شناسی علوم اجتماعی ۲ -
۲ خط‌مشی پژوهی: کمی، کیفی و آمیخته ۲ -
۳ نقد و بررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت ۲ -
۴ تحلیل رفتاری در سازمان‌های اداری ۲ -
۵ مدل‌های کمی و مدل‌سازی در خط‌مشی‌گذاری عمومی ۲ -
۶ دلالت‌های فلسفه اخلاق در خط‌مشی عمومی ۱ -
۷ تحلیل اقتصادی خط‌مشی‌های عمومی ۱ -
۸ نظریه‌های اقتصاد سیاسی ۱ -
۹ خط‌مشی عمومی و روان‌شناسی اجتماعی ۱ -
۱۰ نظریه‌های تصمیم‌گیری ۱ -
۱۱ مالیه عمومی در دولت اسلامی ۲ -
۱۲ نظریه‌های بودجه‌ریزی عمومی ۱ -
۱۳ بررسی و نقد نظریه‌های دولت ۱ -
۱۴ بررسی تحلیلی مبانی فقهی-حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران ۲ -
۱۵ مطالعات حوزه خط‌مشی انتخابی در ایران ۱ -

دروس پیش‌نیاز معارف اسلامی و تلفیقی:
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ سمینار روش‌شناسی مطالعات اسلامی در خط‌مشی عمومی ۲ -
۲ موضوعات انتخابی در فقه تخصصی ۲ -
۳ موضوعات انتخابی در اصول فقه تخصصی ۲  
  جمع کل ۶  

دروس اصلی معارف اسلامی:
 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ مطالعات فقهی در خط‌مشی گذاری عمومی ۲ -
۲ مطالعات اصولی در خط‌مشی گذاری عمومی ۲ -
  جمع کل ۴  

 
رشته مدیریت آموزشی

دروس جبرانی تا سقف ۶ واحد به تشخیص گروه:

 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ مبانی منطق و روش‌شناسی ۲ -
۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد  تعلیم و تربیت ۲ -
۳ اصول فقه ۲ -
۴ مدیریت راهبردی ۲ -
۵ سیاستگذاری عمومی ۲ -
۶ آمار پیشرفته ۲ -
۷ مدلسازی در علوم رفتاری ۲ -
۸ زبان تخصصی ۲ -
۹ قواعد فقهیه ۲ -
  جمع کل ۱۸  
دروس پیش‌نیاز:
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ نقد و بررسی فلسفه‌های تعلیم و تربیت ۲ -
۲ روش‌شناسی مطالعات اسلامی در علوم انسانی ۲ -
۳ فقه التربیه ۲ -
۴ روش‌های کمی در تصمیم گیری (تحقیق در عملیات) ۲ -
۵ اقتصاد آموزش و پرورش پیشرفته ۲ -
۶ آموزش و پرورش تطبیقی ۲ -
۷ کاربرد فناوریهای نوین آموزشی و ارتباطات در مدیریت آموزشی ۲ -
  جمع کل ۱۴  
 
دروس الزامی:
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ تئوری‌های نوین مدیریت و سازمان ۲ -
۲ مدیریت اسلامی پیشرفته ۲ -
۳ روش‌های پژوهش پیشرفته در مدیریت آموزشی ۲ -
۴ تحلیل رفتار در سازمان‌های آموزشی از دیدگاه اسلام و غرب ۲ -
۵ فقه الاداره ۲ -
۶ سمینار تحلیل مسائل نظام آموزشی ایران ۲ -
۷ سیاستگذاری در نظام‌های آموزشی ۲ -
۸ برنامه‌ریزی آموزشی در توسعه ملی- منطقه‌ای ۲ -
۹ مدیریت مالی در آموزش و پرورش ۲ -
  جمع کل ۱۸  
سقف ساعت تدریس دروس اصلی، حسب تصمیم گروه ‌می‌تواند حداکثر تا دو برابر میزان واحدهای درس افزایش یابد.

رشته‌ی مدیریت بازرگانی
گرایش های مدیریت بازاریابی، مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی


(مصوب جلسه ۳۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۹ شورای عالی برنامه ریزی)


دروس مشترک دکتری رشته مدیریت بازرگانی
ردیف
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی ۳ -
۲ تحلیل نظریه های اقتصادی ۳ -
۳ تجزیه و تحلیل الگوهای کمی در تصمیم گیری ۳ -
۴ فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام ۳ -
۵ مبانی فلسفه تئوری های سازمان و مدیریت ۳ -
۶ مبانی فلسفی تئوری های رفتار،توسعه و تحول سازمانی ۳ -دروس تخصصی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

 
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
۱ نظریه رفتاری سازمان ۳ -
۲ مدیریت رفتار سازمانی بین الملل ۳ -
۳ استراتژی های مدیریت منابع انسانی ۳ -
۴ بررسی روابط فرد و سازمان ۳ -
۵ تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی ۳ -
فCAPTCHA
دفعات مشاهده: 4942 بار   |   دفعات چاپ: 460 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر