فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آقای عادل آذر
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
2
آقای علیرضا افضلی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
3
آقای سیدمجتبی امامی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
4
آقای مصباح الهدی باقری کنی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
5
آقای حسین بختیاری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
6
آقای فرهاد بصری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
7
آقای رضا بنی‌اسد
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
8
آقای محمد توحیدی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
9
آقای نادر جعفری هفتخوانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
10
آقای مرتضی جوانعلی‌آذر
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
11
آقای علی چیت‌سازیان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
12
آقای حسین حسن‌زاده سروستانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
13
آقای مهدی حمزه پور
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
14
آقای بابک حمیدیا
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
15
آقای حسن دانایی‌فرد
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
16
آقای روح الله رازینی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
17
آقای علی رضائیان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
18
آقای علی صالح‌آبادی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
19
آقای محمد طالبی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
20
آقای محمدرضا عطاردی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
21
آقای سیدعلی علوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
22
آقای محمدمهدی علیشیری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
23
آقای محمد فطانت حقیقی فرد
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
24
آقای محمدحسین قوام
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
25
آقای اسدالله گنجعلی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
26
آقای غلامرضا گودرزی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
27
آقای میثم لطیفی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
28
آقای سیدعباس موسویان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
29
آقای وحید یاوری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت