فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آقای عادل پیغامی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
2
آقای محمدهادی زاهدی‌وفا
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
3
آقای محمد سلیمانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
4
آقای مصطفی سمیعی نسب
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
5
آقای محمدجواد شریف‌زاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
6
آقای احمد شعبانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
7
آقای مهدی صادقی شاهدانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
8
آقای حجت اله عبدالملکی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
9
آقای محمدمهدی عسگری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
10
آقای حسین عیوضلو
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
11
آقای حسن کیایی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
12
آقای سیدعدنان لاجوردی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
13
آقای محمدتقی محبی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
14
آقای داود منظور
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
15
آقای کامران ندری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
16
آقای محمد نعمتی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد