فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آقای رضا اکبری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
2
آقای محمدصادق الهام
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
3
آقای مهدی ایزدی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
4
آقای محمدباقر باقری کنی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
5
آقای حسین بیرشک
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
6
آقای احمد پاکتچی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
7
آقای عباس تقویان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
8
آقای محمود جمال الدین(زنجانی)
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
9
آقای سیدعلی حسینی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
10
آقای علی‌اصغر خندان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
11
آقای علیرضا دهقانی فیروزآبادی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
12
آقای امیر ذوقی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
13
آقای سعید رجحان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
14
آقای مهدی سپهری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
15
آقای سیدحسن سعادت مصطفوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
16
آقای حسینعلی سعدی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
17
آقای محمدجواد صادقی مجد
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
18
آقای نورالله علیدوست
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
19
آقای بیوک علیزاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
20
آقای محمدکاظم فرقانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
21
آقای احمدعلی قانع
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
22
آقای محمود کریمی بنادکوهی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
23
آقای اسماعیل محمدزاده مزینان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
24
آقای رضا محمدزاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
25
آقای غلامرضا مصباحی مقدم
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
26
آقای عباس مصلایی‌پور
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
27
آقای میثم مطیعی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
28
آقای اصغرآقا مهدوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
29
آقای سیدمصطفی میرلوحی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
30
آقای حسین هوشنگی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد