رزومه دکتر فرشاد شریعت

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 

دکتر فرشاد شریعت

مرتبه علمی: استاد

عضو هیئت علمی

گروه علوم سیاسی

شماره تماس داخلی: 595

ایمیل:
farshad_shariat@yahoo.comآخرین بروزرسانی: 91/10/10

مقالات

 • "شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون؛ مطالعه موردی: کوروش کبیر"، پژوهشنامه علوم سیاسی، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران، سال پنجم، شماره 4، پاییز1389، صص.41-67.  

·         "لیبرالیسم، سکولاریسم و غرب جدید"،  دوفصلنامه دانش سیاسی،سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان1389، صص: 61-84.

 • "امر سیاسی و حقوق شهروندی در فلسفه سیاسی غرب"، پژوهشنامه علوم سیاسی، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران، سال سوم، شماره 1، زمستان 1386، صص.35-67.  

·         "جان لاک؛ مناقشه های استعمار و اخلاق سرمایه داری"،  دوفصلنامه دانش سیاسی،سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان 1386، صص: 63-84.

·         "فلسفه سیاست، بورژوازی و غایات نظام سرمایه داری از نگاه روسو و مارکس"، دوفصلنامه دانش سیاسی،سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1385، صص: 142-164.

 • "بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آراء جان لاک" دو فصلنامه دانش

 • سیاسی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1384، صص: 181- 200.

 • "وضع بشر و قانون عقل جهانداری در لیبرالیسم لاک" فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره های 19 و 20، تابستان و پاییز1382، صص‌:‌95-114.

 • "جهانی شدن لیبرالیسم و پارادوکس جمهوری اسلامی" " فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 22، تابستان1383.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌ مارکس؛ جامعه کمونیستی و پایان تاریخ"، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، بهمن و اسفند 82، شماره های 197-198، صص: 110-123.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌ میل؛ اصالت فایده و آزادی مدنی"،  ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، آذر و دی  82، شماره های 195-196، صص: 36-45.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌ هگل؛ گوهرانگی خانواده و بخردانگی  دولت"،ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، مهر و آبان 82، شماره های 193-194، صص: 88-97.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌ روسو؛ جامعه گرایی و اراده عمومی"، ماهنامه اطلاعات سیاسی–اقتصادی،مرداد و شهریور82، شماره های 191-192، صص:112-125.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌ لاک؛ نامه های تساهل و حکومت مدنی "، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی،خرداد و تیر 82، شماره های 189-190، صص: 110-123.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌هابز؛ قدرت فرد و آزادی دولت"، ماهنامه  اطلاعات سیاسی – اقتصادی، فروردین و اردیبهشت 82، شماره های 187-188، صص: 70-81.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌ ماکیاوللی؛ فضیلت قدرت و شکوه دولت"،  ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، بهمن و اسفند 81، شماره های 185-186، صص: 110-121.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌ مسیحیت ؛ فضیلت مدنی و تکلیف دینی"، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، آذر و دی 81، شماره های181-182، صص: 36-47.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌ ارسطو؛ فضیلت دوستی و زندگی مدنی"، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، مهر و آبان 1381، شماره های181-182، صص: 142-149.

 • "تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب :‌ افلاطون؛ فضایل مدنی و عدالت اجتماعی"، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی،مرداد و شهریور81، شماره های 179-180، صص: 38-47.

 • "جان لاک و اندیشه حکومت پدر سالار"، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، آذر و دی  82، شماره های 153-154، صص: 4-11.

 • مقاله مشترک : تحت عنوان " جدال اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیر طوسی و نیکولوماکیاولی" پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره اول،‌ زمستان 1390،

 

تالیف

 

 • مبانی اندیشه سیاسی در غرب، از سقراط تا مارکس. تهران : نشر نی، 1384. 294ص. چاپ دوم : 1386.

 • جان لاک و اندیشه آزادی، تهران: آگاه ، 1380. 324ص. چاپ دوم : 1387.

طرح

 

 • عدالت و سیاست: بررسی ابعاد نظری و کاربردی عدالت در گفتمان سیاسی اسلام و غرب. ویراستار: فرشاد شریعت.  تهران: دانشگاه امام صادق (ع). 1387.

 • ارزیابی وضعیت پژوهش و آموزش در دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام

 • صادق(ع)، مجری: فرشاد شریعت با همکاری اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی وعلوم سیاسی، اداره کل پژوهشی، شهریور 1386.

همایش  و میز گرد تخصصی

 • "غرب، اخلاق مدرنیته و علوم انسانی"، در همایش ملی غرب شناسی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول خرداد ماه 1390.

 • "لیبرالیسم، سکولاریسم و غرب جدید"، در میزگرد هستی و چیستی غرب، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری دانشکده مطالعات جهان، پانزدهم اسفند 1389.

 • "علم و دین و آرمان سیاسی"، تهران: معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، اسفند 1389

 • "تولید دانش در جامعه منتظر و ارائه راهبرد مناسب برای آن"، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، 31/2/1388 

 • "عدالت سیاسی در گفتمان اسلامی و گفتمان مسیحی"، در نشست علمی-تخصصی عدالت سیاسی، مبانی و کاربردها، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، سوم تیرماه 1386.

 • "توسعه سیاسی و جوانان: چالشها و چشم انداز مطلوب"، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، تابستان 1386.

 • "بررسی وضعیت آموزش و پژوهش معارف اسلامی و علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق (ع)، آسیب­ها و راهکار­ها???? تهران: 22 اسفند 1385.

 

خلاصه مقاله

·         "لیبرالیسم، سکولاریسم و غرب جدید"، در همایش ملی غرب شناسی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول خرداد ماه 1390.

·         "غرب، اخلاق مدرنیته و علوم انسانی"، در همایش ملی غرب شناسی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول خرداد ماه 1390.

·         "بورژوازی، مدیریت پژو??ش و توسعه متوازن علم و اخلاق، تلاش برای کشف راهکارهای عملی در دستیابی به دانش بومی"، در همایش ملی مدیریت پژوهش و فنآوری، تهران: وزارت علوم تحقیقات  و فنآوری، ششم و هفتم دیماه 1389.

·         نهاد های موثر در توسعه سیاسی جوانان.صص.107-112. در گزارش نشست و مجموعه مقالات توسعه سیاسی و جوانان  با حضور دکتر افتخاری، دکتر جاوید، دکتر سید امامی و دکتر شریعت. ، تدوین گروه مطالعات حقوقی سیاسی جوانان و مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع). تهران: انتشارات  مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)،تابستان 1386. 112ص.


 


کلیدواژه ها: فرشاد شریعت | رزومه |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2042 بار   |   دفعات چاپ: 274 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر