ریاست دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 


آقای دکتر عباس مصلایی پور یزدی
رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد


 


سوابق اجرایی:
عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
معاون پژوهشی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
معاون گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق علیه السلام (۸ سال)
عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی کتاب قیّم


 سوابق آموزشی:
تدریس دروس معارف اسلامی (شامل تدبر و تفسیر قرآن کریم، متون روایی و ...)
تدریس تفسیر قرآن کریم در مقطع کارشناسی و ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
تدریس دروس تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ادیان و مذاهب


سوابق پژوهشی:


چاپ شده در مجلات :
۱- نگارش مقاله ترتیل از دیدگاه قرآن و حدیث در مجله علمی – پژوهشی مقالات و بررسیها دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر ۶۶، ۱۳۷۸ش.
۲- همکاری در نگارش مقاله اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین در دوفصلنامه علمی – پژوهشی حدیث پژوهی، سال اول، شماره اول، ۱۳۸۸ش.
۳- نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری عبدالقادر ملاحویش آل غازی در در دوفصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء، سال پنجم، شماره دوم، ۱۳۸۷ش.
۴- همکاری در نگارش مقاله تنوع و نوآوری در بیان داستان محاجه حضرت ابراهیم(ع) با آزر و قومش در قرآن کریم در فصلنامه علمی – پژوهشی صحیفه مبین،  شماره ۴۴، ۱۳۸۷ش. 
۵- همکاری در نگارش مقاله گونه‌شناسی روایات تفسیری امام رضا(علیه‌السلام) در دوفصلنامه علمی – پژوهشی حدیث پژوهی، سال دوم، شماره سوم، ۱۳۸۹ش.
۶- همکاری در نگارش مقاله بررسی روش تفسیری علامه مجلسی در بحار الأنوار در دوفصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء، آماده چاپ
۷- همکاری در نگارش مقاله سیر تحول خوانش تفسیر به رأی در پنج سده نخست هجری در دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش دینی، شماره ۲۰(بهار و تابستان ۱۳۸۹)، صفحات۸۱-۱۰۲.
۸- همکاری در نگارش مقاله  منطق تبیین آیات قرآنی در تعامل با گزاره‌های علوم تجربی در دوفصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء، سال نهم، شماره دوم، پیاپی ۱۸، ۱۳۹۱ش، صفحات ۱۰۵-۱۳۶.
۹- همکاری در نگارش مقاله راهکاره‌ها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی کتاب قیم، سال اول، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۰، صفحات ۷-۲۹.
۱۰- نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری شیخ بهایی در مجله علمی – پژوهشی پژوهش‌های قرآن و حدیث(مقالات و بررسیها دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)، سال چهل و سوم، شماره ۱، صص۱۶۵-۱۸۴ سال۱۳۸۹ش.
۱۱- همکاری در نگارش مقاله بطون قرآن از منظر مفسرین در فصلنامه علمی- پژوهشی نامه الهیات، سال پنجم، شماره بیستم، پاییز ۱۳۹۱ش، صفحات ۱۱۹- ۱۳۷.
۱۲- همکاری در نگارش مقاله الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بر اساس مبانی نظری پیشرفت در قرآن کریم و روایات بر محور تکامل عقل جمعی در فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره ۲۲، بهار ۱۳۹۲ش، صفحات ۸۷- ۱۰۶.
۱۳- همکاری در نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی در دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه‌های قرآنی،  شماره ۱۷، بهار و تابستان۱۳۹۲ش، صفحات ۱۵۵- ۱۷۶.
۱۴- همکاری در نگارش مقاله مبانی افتراق تفاسیر عرفانی در مقایسه با تفاسیر عرفانی متقدم در مجله علمی- پژوهشی مطالعات عرفانی،  شماره ۱۷، بهار و تابستان۱۳۹۲ش، صفحات ۱۳۳- ۱۴۴.
۱۵- همکاری در نگارش مقاله عرفان امام خمینی(س) و جلوه‌های آن در تفسیر عرفانی از قرآن کریم در فصلنامه علمی- پژوهشی    پژوهشنامه متین،  شماره ۶۲، بهار ۱۳۹۳ش، صفحات ۱۲۵- ۱۵۱.
۱۶- همکاری در نگارش مقاله نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن‌شناسی در تفاسیر فریقین در فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی ، سال دهم، شماره ۳۷ پاییز ۱۳۹۳ش، صفحات ۲۳- ۴۲.
۱۷- همکاری در نگارش مقاله اصول مناظره و آزاد اندیشی با تکیه بر مناظره‌های امام رضا علیه السلام در فصلنامه فرهنگ رضوی، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۲ش، صفحات ۸۷- ۱۱۴.
۱۸- همکاری در نگارش مقاله مقدمه‌ای در اعجاز معنایی قرآن کریم در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۸۹ش، صفحات ۵- ۳۰.
۱۹- همکاری در نگارش مقاله معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال چهارم، شماره دوم، ۱۳۹۰ش، صفحات ۹۷- ۱۲۷.
۲۰- نگارش مقاله روش تفسیری قاضی بیضاوی و جایگاه تفسیر وی در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال اول، شماره اول، ۱۳۸۶ش.
۲۱- نگارش مقاله مبانی و چالش های استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی در فصلنامه علمی- پژوهشی قرآن و طب، دوره سوم، شماره ۱، ۱۳۹۶ش
۲۲- همکاری در نگارش مقاله بازخوانی مفهوم قرض در قرآن کریم با تکیه بر انسان شناسی اقتصادی در دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره دوم، ۱۳۹۶ش
۲۳- همکاری در نگارش مقاله گونه شناسی آیات علمی قرآن و مبانی استنباط گزاره های علمی از آنها در مجله علمی پژوهشی آموزه های قرآنی، شماره ۲۶، سال ۱۳۹۶ش
۲۴- نگارش مقاله مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم در دوفصلنامه علمی ترویجی فروغ وحدت، سال سیزدهم، شماره ۴۸، ۱۳۹۶ش
۲۵- همکاری در نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قرآن کریم در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال چهاردهم، شماره ۱، بهار ۹۶
۲۶- همکاری در نگارش مقاله تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل سنت در مجله علمی پژوهشی علوم حدیث، شماره ۸۳، بهار ۹۶
۲۷- همکاری در نگارش مقاله دیدگاهی نو درباره آیات ۱۹-۱۶ سوره قیامت و نقد دیدگاه های سه گانه مشهور در فصلنامه علمی ترویجی مشکاه، شماره ۱۳۴، بهار ۹۶
۲۸- همکاری در نگارش مقاله چگونگی نقد آراء فخر رازی در تفسیر المیزان در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره ۲۶، تابستان ۹۵
۲۹- همکاری در نگارش مقاله درآمدی بر مبانی کلامی تفسیر علمی قرآن کریم در فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت، پاییز ۹۵
۳۰- همکاری در نگارش مقاله بررسی تطبیقی مفهوم امت با تکیه بر آراء تفسیری مفسران در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره ۲۹، بهار ۹۶
۳۱- همکاری در نگارش مقاله سنجش انتقادی اخبار تاریخی تفسیر قرآن با بهره گیری از ملاک های علم تاریخ و علم حدیث در دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره ۸، بهار و تابستان ۹۵
۳۲- همکاری در نگارش مقاله ریشه یابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادل یابی در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، شماره ۵، بهار و تابستان ۹۵
۳۳-همکاری در نگارش مقاله فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین در فصلنامه علمی ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره ۴۴، تابستان ۹۵ 
۳۴- نگارش مقاله جایگاه خانواده در آموزه های رضوی در مجموعه مقالات همایش علمی امام رضا علیه السلام و پاسخگویی قرآن به پرسش های عصر، سال ۹۴
۳۵- همکاری در نگارش مقاله بررسی روایات تفسیری فریقین در مساله ازدواج حضرت یوسف با زلیخا در دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۹۴
۳۶- همکاری در نگارش مقاله الزامات کلامی پژوهش میان رشته ای در قرآن؛ با تکیه بر سطوح معرفت شناسی، اصطلاح شناسی و روش شناسی در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شماره ۴، پاییز ۹۴
۳۷- نگارش مقاله الگوی سیاست گذاری فرهنگی در قرآن کریم در دوفصلنامه مطالعات روش شناسی دینی، شماره اول، بهار و تابستان ۹۶
۳۸- همکاری در نگارش مقاله تحلیل دیدگاه سیوطی درباره آیات مبیّن با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبایی (ره) در فصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرآنی، شماره ۲۴، زمستان ۹۴
۳۹- همکاری در نگارش مقاله آسیب شناسی کیفیت به کارگیری تاریخ در تفاسیر قرآن در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال هفتم، بهار ۹۵
 

چاپ شده در همایش ها:
۱- نگارش مقاله نتایج تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر ابوالفتوح در مجموعه مقالات کنگره شیخ ابوالفتوح رازی، جلد اول، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۴ش.
۲- نگارش مقاله لزوم تدبر در قرآن کریم و ثمرات مترتب بر آن در مجموعه مقالات بیست و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، تهران، اسوه، سال ۱۳۸۶ش.
۳- نگارش مقاله حق و باطل در قرآن کریم در مجموعه مقالات بیست و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، تهران، معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، سال ۱۳۸۷ش.
۴- نگارش مقاله تجلی ولایت باوری با ارائه صحیحی از غایت عاشورا در مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری عاشورا پژوهی، تهران، شرکت چاپ و انتشارات اسوه وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه، جلد دوم، ۱۳۸۸ش، صفحات۴۰۷-۴۳۳.
۵- نگارش مقاله تجلی ولایت باوری با ارائه صحیحی از غایت عاشورا  در مجموعه مقالات عاشورا‌ پژوهی، ج ۳(پیامدهای اجتماعی عاشورا)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، ۱۳۸۹ش، صفحات ۱۴۱ تا ۱۶۱.
۶- همکاری در نگارش مقاله  بصیرت در قرآن کریم  چاپ شده در مجموعه مقالات بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، ج۳، صص ۱۵۷-۱۸۷، تهران، اسوه ، سال ۱۳۹۰ش.
۷- همکاری در نگارش مقاله تأثیر آموزه‌های اخلاقی عرفانی علامه قاضی بر علامه طباطبایی چاپ شده در مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگذاشت فقیه متأله حضرت آیه الله سید علی آقا قاضی، جلد دوم، صفحات ۳۵۵-۳۷۳.
۸-   ارائه کرسی ترویجی آرا و اندیشه های تفسیری آیت الله مهدوی کنی (ره) - مهرماه ۱۳۹۶
 

چاپ شده در کتاب
۱- نگارش مقاله الگوی رفتاری پیامبر(ص) با پدیده نفاق برمبنای قرآن، چاپ شده در کتاب "سیاست نبوی"، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش.
۲- نگارش مقاله چگونگی یافتن نظایر آیات در روش تفسیر قرآن به قرآن در کتاب گفتارهایی در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران، دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)، صص۱۳-۴۳، سال۱۳۸۹ش.
۳- نگارش مقاله جایگاه امام صادق علیه السلام در علوم قرآنی و تفسیر چاپ شده در کتاب ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۱، صفحات ۲۶۹-۲۸۹.
۴- نگارش مقاله معاد در صحیفه رضویه چاپ شده در کتاب جستاری در ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفه الرضویه الجامعه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۱، صفحات ۲۴۵-۲۷۷.
۵- نگارش مقاله جایگاه امام رضا علیه السلام در علوم قرآنی و تفسیر چاپ شده در کتاب ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا علیه السلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲، جلد اول ، صفحات ۳۱۷-۳۶۱.
۶- نگارش مقاله مقدمه‌ای بر وظایف روابط عمومی اسلامی از منظر قرآن کریم چاپ شده در کتاب روابط عمومی اسلامی، تهران، انتشارات کارگزار روابط عمومی، ۱۳۹۳، صفحات ۶۶-۷۲.
۷- نگارش مقاله آموزه های صلح در قرآن کریم چاپ شده در کتاب روزنه ای به آگاهی، انتشارات موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۹۶ش

 
 
چاپ شده در دائره المعارف بزرگ اسلامی:

۱- مقاله ابن میمون در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۵.
۲- مقاله ابوعلی رودباری در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۶.
۳- مقاله ابوعلی کاتب در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۶.
۴- مقاله تفسیر بیضاوی در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۵.
 

چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام:
۱- همکاری در نگارش مقاله تفسیر طبری در دانشنامه جهان اسلام، ج۷.
۲- همکاری در نگارش مقاله تکبر در دانشنامه جهان اسلام، ج۸
۳- نگارش مقاله تهجد در دانشنامه جهان اسلام، ج۸.