گزارش عملکرد سال 89-88

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 

بســـــــــــــم الله الرحمن الرحیم

گزارش عملکرد پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در سال تحصیلی 89-1388

1- دانشجویان قبول‏ شده در دوره دکتری سال 1389:

1- آقای حمیدرضا مقصودی (اقتصاد امام صادق ع ، شیراز)، 2- آقای علی سعیدی (اقتصاد امام صادق ع)، 3- آقای مَهدی موحدی (اقتصاد امام صادق ع)، 4- آقای محمدجواد رضائی (اقتصاد امام صادق ع)، 5- آقای مهدی محمدی (اقتصاد امام صادق ع)، 6- آقای عبدالمحمد کاشیان (اقتصاد امام صادق ع)، 7- آقای حسَین میسمی (اقتصاد امام صادق ع )، اقتصاد فردوسی مشهد، اقتصاد همدان)، 8- آقای سیدمحمدرضا حسینی (حقوق امام صادق ع، حقوق آزاد تهران)، 9- آقای مسلم بمانپور (اقتصاد تهران و شیراز)، 10- آقای سیدمهدی حسینی ‏دولت‏ آبادی (اقتصاد تهران و علامه طباطبائی)، 11- آقای مرتضی مرتضوی کاخکی (اقتصاد فردوسی مشهد)، 12- آقای وهاب قلیچ (اقتصاد مالی علامه طباطبائی)،  13- آقای مصطفی رشیدی (مدیریت علامه طباطبائی)، 14- آقای روح الله ابوجعفری (سیاستگزاری دانشگاه تربیت مدرس)

2-  پایان‏نامه‏ های دفاع شده نیمه اول سال 1389:

الف) کارشناسی‏ ارشد

1- آقای طه رمضانی با موضوع: رویکردی انتقادی بر اقتصاد خرد رایج و ارائه الگوی سازگار با مبانی اسلامی

2- آقای وهاب قلیچ با موضوع: تحلیل اثرات تعدیل اندازه دولت بر شاخص های توزیع درآمد در ایران با تاکید بر نظریه دولت در نظام اقتصادی اسلام

3- آقای مجتبی طاهری با موضوع: نقد بازار آزاد از دیدگاه نظریه اخلاق

4- آقای عبدالمحمد کاشیان با موضوع: آزمون بسندگی زکات و خمس در تأمین حداقل معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران

5- آقای مسلم بمانپور با موضوع: تحلیل اثرات بازتوزیع درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت انرژی بر اشتغال در اقتصاد ایران

6- آقای مصطفی رشیدی با موضوع: تبیین ماهیت اقتصادی نظریه حکمرانی خوب و بررسی دلالت های ساختاری و نهادی آن در اقتصاد

7- آقای حمیدرضا مقصودی با موضوع: تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی

8- آقای محمدجواد رضائی با موضوع: نقد مکتب انتخاب عمومی از منظر نظریه اقتصاد اسلامی

9- آقای مَهدی موحدی با موضوع: نظریه طراحی سازوکار و نقش آن دربازار کالاهای اعتباری با تاکید بر دیدگاه اسلامی

10- آقای علی سعیدی با موضوع: رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی خانوارها در ایجاد و تداوم بحران های اقتصادی

11- آقای حسین میسمی با موضوع: ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی

12- آقای مَهدی حسن‏ نیا با موضوع: تحلیل فقهی – اقتصادی عملکرد بانک های ایران در اجرای عقد مضاربه

13- آقای سیدمَهدی حسینی‏ دولت آبادی با موضوع: اثرات بخشی سیاست پولی در ایران " رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری "

14- آقای محمد میرزاده با موضوع: اثرات کاهش تعرفه‏ها بر توزیع درآمد خانواده‏های شهری روستائی با استفاده از الگوی تعادل عمومی

15- آقای علی‏ اکبر ناسخیان با موضوع: تحلیل تحول ساختار اقتصادی بازار پس از انقلاب صنعتی

ب) دکتری

آقای احمد عاملی با موضوع: تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش‏های اصلی اقتصاد ایران با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی و برنامه‏ریزی خطی فازی. استاد راهنما: آقای دکتر مهدی صادقی‏ شاهدانی

3-  حمایت :

داخل دانشگاه :

الف) حمایت از پایان ‏نامه‏ های اقتصاد اسلامی توسط معاونت پژوهشی دانشکده

1- آقای حسین میسمی با موضوع: ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی

2- آقای سیدمَهدی پاک‏ذات با موضوع: تفکیک ثابت و متغیر در احکام معاملات (مطالعه موردی: قرارداد آتی‏ها و اختیار معامله در بازار سرمایه)

3- آقای محمدرضا اسماعیلی با موضوع: تحلیل رهیافت های موجود در نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی و پیشنهاد رهیافت مناسب

4-  آقای حمید خواجه احمدی با موضوع: ابعاد فقهی و اقتصادی نظریه تحدید مالکیت زمین (باتاکید بر وضعیت بخش زمین و مسکن در اقتصاد ایران)

5- آقای علی سعیدی با موضوع: رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی خانوارها در ایجاد تداوم بحران های اسلامی

6- آقای عبدالحسین جلالی با موضوع: علل و آثار گسترش مطالبات معوق در نظام بانکداری بودن ربای ایران و ارائه راهکارهای اصلاح آن

7- آقای مهدی موحدی با موضوع: نظریه طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری با تأکید بر دیدگاه اسلامی

8-  آقای سجاد سیفلو با موضوع: تحلیل مقایسه ای تجهیز منابع مالی از طریق وکالتی و مشارکتی در نظام بانکداری بدون ربا و ارائه الگوی جدید برای بانکداری ایران

9-  آقای محمدمهدی نجفی‏ علمی با موضوع: تحلیل مبانی اسلامی الگوی تولید مشارکتی و اثر آن در حل رکود تورمی اقتصاد ایران

10- آقای سید یاسر حکیمی با موضوع: امکان سنجی ایجاد نهاد تحقیق و توسعه (R&D) در اقتصاد اسلامی به منظور گسترش مرزهای دانش

11-  آقای عبدالمحمد کاشیان با موضوع: آزمون بسندگی زکات و خمس در تامین حداقل معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران

12- آقای محمدجواد رضائی با موضوع: نقد مکتب انتخاب عمومی از منظر نظریه اقتصاد اسلامی

13-  آقای طه رمضانی با موضوع: نقدی بر تعریف رفتار عقلایی در اقتصاد خرد رایج و باز تعریف آن از منظر اقتصاد اسلامی

14- آقای عمار خسروجردی با موضوع: مفهوم اتراف در قرآن و حدیث و تحلبیل پیامدهای اقتصادی آن در جامعه ایران پس از دهه 1340

15- آقای مهدی قائمی اصل با موضوع: شاخص توسعه انسانی

16- آقای امیر ملکینژاد با موضوع: محاسبه نرخ تنزیل بین نسلی در پروژههای بخش عمومی ایران با تکیه بر آموزههای اسلامی

17- آقای سید محمدرضا رضیبهابادی با موضوع: نظریههای اقتصادی سیاسی آیتالله شاهآبادی

18- آقای احمد کارگرمطلق با موضوع: امکان سنجی ارائه روشهای بانکداری اصلاحی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور

19- آقای مجتبی طاهری با موضوع: نقد بازار از دیدگاه نظری اخلاق

ب) حمایت از مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی . توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

ف

نام و نام خانوادگی

صاحب مقاله

نام مقاله

نوع مجله ، نام و شماره آن

1

مهدی رعایائی

بررسی و آسیب‏ شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه‏ ها

فصلنامه علمی‏ پژوهشی اقتصاداسلامی . ش 35

2

وهاب قلیچ

نقش حاکمیتی دولت اسلامی

فصلنامه علمی ‏پژوهشی اقتصاداسلامی . ش 35

3

وهاب قلیچ

مبانی و الزامات مدل سه‏بخشی

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس . ش 18

4

حسین میسمی

آموزش اقتصاد خرد از دیدگاه اسلامی

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس . ش 18

5

حسین میسمی

تحلیل نقش مؤلفه های توسعه انسانی

فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی

6

حسین میسمی

درس‏هائی برای سند چشم ‏انداز

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس . ش22

7

حسین میسمی

An Empirical ….

مجله علمی پژوهشی اقتصاد اجتماعی . انگلیسی . ش 37

8

مهدی قائمی اصل

درس‏هائی برای سند چشم انداز

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس .ش 22

9

احسان آقاجانی

درس‏هائی برای سند چشم انداز

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس .ش 22

5-  طرح‏های پژوهشی ::

در دست انجام:

1- مدل‏سازی و حل مسأله در اقتصاد با استفاده از نرم‏ افزارهای محاسباتی. مدیر طرح: آقای دکتر داوود منظور

2- ترجمه کتاب فلسفه اقتصاد. مدیر طرح : آقای سیدحسین رضوی پور

3- تدوین نظام جامع  طبقه بندی موضوعات و مدیریت دانش در ادبیات اقتصاد اسلامی. مدیر طرح: آقای دکتر عادل پیغامی

4- جمع‏آوری و تدوین آثار مرحوم آقای دکتر مشکوه. مدیر طرح: آقای دکتر عادل پیغامی

5- تدوین درسنامه الکترونیکی اقتصاد خرد. مدیر طرح: آقای دکتر محمدمهدی عسکری

6- ترجمه مجموعه مقالات دین و اقتصاد. مدیر طرح: آقای دکتر محمدمهدی عسکری

7- تألیف کتاب مدل داده و ستانده. مدیر طرح: آقای دکتر کامران ندری

8- نظریه عدالت اقتصادی در قرآن مجید. مدیر طرح: آقای سیداحسان خاندوزی

9- تدوینِ ویرایش اولِ دانش‌نامه اقتصاد اسلامی. مدیر طرح: آقای دکتر حجت‏الله عبدالملکی

 10- ارزیابی نظریه عدالت رونالد دورکین (برابری در منابع) ودلالت‏های آن از منظر مستندات اسلامی. مدیر طرح: آقای مرتضی مرتضوی کاخکی

11- بررسی و معرفی ظرفیت ‏های پژوهش در اقتصاد و حقوق. مدیر طرح: آقای محمدجواد شریف زاده

12- شناخت وضعیت موجود اقتصاد اسلامی در ایران و خارج از کشور. مدیر طرح: آقای دکتر محمدمهدی عسکری

13- تعیین الگوی بهینه بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهت تامین حداکثر اشتغال صنعتی. مدیر طرح: آقای دکتر محمدهادی زاهدی ‏وفا (همکاری مشترک با وزارت صنایع)

14- ترجمه کتاب اقتصاد بازارهای مالی. مدیر طرح: آقای دکتر مهدی صادقی ‏شاهدانی

15- ترجمه کتاب اقتصاد رسانه، نظریه و کاربردها. مدیر طرح: آقای دکتر عادل پیغامی

16- تدوین سرفصل های گروه‌های درسی تخصصی مقطع کارشناسی ارشد. مدیر طرح: آقای دکتر حجت‏الله عبدالملکی

17- دوره آموزشی پژوهشی مدلسازی اقتصاد ایران و تجهیز کارگاه. مدیر طرح: آقای ایمان حقیقی

18- ترجمه کتاب بازارهای بین المللی انرژی. مدیر طرح: آقای دکتر داوود منظور

19- ترجمه مجموعه مقالات عدالت اقتصادی. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی (همکاری مشترک با مرکز پژوهش‏های مجلس)

20-  تألیف کتاب کلیات فقه و اصول متناسب با رشته معارف اسلامی و اقتصاد .مدیر طرح: آقای دکتر زاهدی‌وفا

21-تألیف کتاب فقه‌الاقتصاد(1). مدیر طرح: آقای دکتر زاهدی‌وفا

22- تحلیل رابطه عدالت اقتصادی با حقوق مالکیت در تاریخ اندیشه اقتصادی  مدیر طرح آقای محمد جواد نوراحمدی

23- ترجمه کتاب اقتصاد انرژی، مدیر طرح علی طاهری فرد

24- تألیف کتاب لغه الأعلام الاقتصادیه. مدیر طرح دکتر لاجوردی

25- تألیف کتاب متون اقتصادی به زبان عربی مدیر طرح دکتر لاجوردی

26- مدیر طرح

پایان یافته:

1- - دوره آموزشی برنامه ریزی اقتصادی. مدیر طرح: آقای دکتر حجت‏الله عبدالملکی

2- ترجمه کتاب ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی

3- مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای ایران. مدیر طرح: آقای دکتر اصغر شاهمرادی

4- ترجمه کتاب مهندسی مالی اسلامی. مدیر طرح: آقایان مسلم بمان پور و سجاد سیفلو

5- ترجمه کتاب چالش‌های پیش‌روی بانکداری اسلامی. مدیر طرح: آقایان حسین میسمی و مسلم بمان‌پور

6- ترجمه کتاب مدیریت ریسک ساختارهای مالی صکوک. مدیر طرح: آقایان علی سعیدی و مصطفی زه‌تابیان

7- ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام. مدیر طرح: آقایان مسلم بمان پور و حسین میسمی

8- ترجمه کتاب حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی. مدیر طرح: آقای حسین میسمی

9- ترجمه کتاب تأمین مخارج دولت از دیدگاه اسلام. مدیر طرح: آقایان عبدالحسین جلالی و مسلم بمان پور

10- بانکداری بدون ربا، چالش‌ها و راه‌کارها. مدیر طرح: آقای سیدیحیی علوی رضوی

11- تدوین درسنامه الکترونیکی اقتصاد مالیه بین الملل. مدیر طرح: آقای دکتر عادل پیغامی

12- ترجمه کتاب آشنایی با اقتصاد رسانه. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی

13- سرمایه انسانی، فقر، نابرابری درآمدی در اسلام و کشورهای اسلامی. مدیر طرح: آقای حسین میسمی

14- ترجمه کتاب آیا بازار اخلاقی است؟ مدیر طرح: آقای علی سعیدی61

15- تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی

16- تحلیل تطبیقی نظریات اقتصادی مذهبی صاحب‌نظران مسلمان و مسیحی در دوران معاصر. مدیر طرح: آقای محمدمهدی نوراحمدی

17- تدوین بسته سیاستی توسعه اقتصادی زنجان. مدیر طرح: آقای دکتر حجت‏الله عبدالملکی

18- بحران مالی سال2008، پیامدهاو راه‏کارها. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی

6- تأسیس

الف) دفتر مدلسازی اقتصاد ایران

مدل‌سازی اقتصادی یکی از مفاهیمی است که هم از جهت تئوریک و هم از جهت کاربردی حائز اهمیت بسیار است. تصمیم‌گیری در مورد کیفیت اجرای سیاست‌های اقتصادی ، عمدتاً بر اساس نتایج حاصل از مدل‏سازی‌ها صورت می‏گیرد. امروزه مدل‏سازی اقتصادی با سرعت زیادی در حال رشد است و پیوسته مدل‌های جدیدتر ، پیچیده‌تر و اغلب کاربردی‌تری ارائه می‌گردند تا بهتر و دقیق‌تر بتوان آثار اجرای سیاست‌های اقتصادی را در سطح خرد و کلان تبیین و پیش‌بینی کرد. در حال حاضر نیاز به مدل‌سازی در کشور ما نیز بطور جدی احساس می‌شود. هنوز در داخل کشور ، هیچ نهادی بطور رسمی متولی این امر نیست و هر یک از مراکز پژهشی ، فراخور فروض و اهداف خود به بررسی و ارائه مدل‌هایی ناظر به بخشی خاص و به طور مقطعی می‌پردازند. از این رو ایجاد مرکزی برای طراحی مدل‌هایی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، جمع‌بندی آمار و اطلاعات منتشره از سوی نهادهای مختلف و رصد پیشرفت‌های روزافزون مدل‏سازی اقتصادی در سطح بین‌الملل، ضروری به نظر می‌رسد.

آن‏چه در مورد این مرکز مسلم به نظر می‌رسد آن است که چنین مرکزی می‌باید در فضای دانشگاهی شکل بگیرد تا اولاً حتی‌المقدور اعتبار علمی آن حفظ شود، ثانیاً حضور استادان و کارشناسان مُجَرّب در آن آسان باشد و ثالثاً امکان تربیت دانشجویان علاقه‌مند به مدل‌سازی اقتصادی فراهم شود. اهداف و ضرورت‌های تشکیل این دفتر را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف: آموزش دانشجویان علاقه‌مند به مدل‌سازی اقتصادی

ب: تهیه و تدوین کتاب‌ها و جزوات آموزشی در زمینه مدل‌سازی اقتصادی

ج: طراحی مدل‌های متناسب با شرایط اقتصاد کشور برای بخش‌های مختلف اقتصادی

د: رصد پیشرفت‌های مدل‌سازی اقتصادی در سطح جهانی جهت انتقال آن به داخل کشور

هـ: بررسی، نقد و جمع‌بندی گزارش‌های منتشر شده در مورد آثار سیاست‌های اقتصادی در سطح خرد و کلان جهت ارائه به نهادهای سیاسگذار در امور اقتصادی

با توجه به نکات فوق، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق سلام الله علیه، تشکیل «دفتر مدل‌سازی اقتصاد ایران» را در دستور کار خود قرار داد تا از این طریق بتواند برخی از کاستی‏های موجود در این حوزه را چه در سطح دانشگاه و چه در سطح ملی پوشش دهد.

ب) بنیاد دانشنامه اقتصاد اسلامی

با وجود پیشرفت‏هایی که در سال‏های اخیر در عرصه تحقیقات علوم انسانی صورت گرفته است، همچنان شاهد کمبودهایی در زمینه‏های پژوهشی اقتصاد اسلامی هستیم. این کمبودها در یک تقسیم بندی کلی، حداقل از دوناحیه نشأت می‏گیرند: نارسایی در مدیریت نیروی انسانی و ناکارآمدی در مدیریت دانش مذکور. در رابطه با مورد اخیر می‏توان گفت هنوز درک چندان روشنی از حدود پیشرفت و گستره موضوعی اقتصاد اسلامی و نیز احکام متناسب با آن وجود ندارد. این مسأله علاوه بر آن که زمینه‏ای برای تشتت موضوعی – مفهومی فراهم آورده است، به تحقیقات و مطالعات تکراری در یک موضوع واحد نیز منجر شده است. این مسأله ناشی از فقدان آگاهی محققان از مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد علاقه است. این قبیل مشکلات علاوه بر آن که پیش روی محققانی است که قصد دارند در موضوعی خاص از منظر اسلامی بحث کنند ، به مخاطبانی که درک منسجم و منظمی از مباحث مطروحه ندارند نیز مربوط شده و از همین‏رو نمی‏توانند ارتباط عمیقی با موضوع مورد نظر برقرار کنند.

دانش اقتصاد اسلامی که اکنون در جهان اسلام و حتی فراتر از آن در کشورهای غیرمسلمان نیز طرفدارانی پیدا کرده است، به عنوان دانشی مستقل، نیازمند تعیین دقیق حدود و چارچوب‏ها و نیز تبویب محتوای علمی است که تاکنون تولید شده است. «دانشنامه اقتصاد اسلامی» با تعریف دقیق مفاهیم و سوابق مدخل‏های موجود در اقتصاد اسلامی و نیز شرح مختصر و سرگذشت پژوهشی آن‏ها این امکان را فراهم می‏آورد که محققان از تکرار مکررات پرهیز نموده و از این طریق به تعمیق هرچه بیش‏تر این دانش کمک نمایند. این رویکرد به طور مضاعفی می‏تواند جریان انباشتی تولید علم اقتصاد اسلامی را نیز یاری نموده و از این رهگذر از پراکندگی تحقیقات بکاهد.

بر این اساس می توان ضرورت‏ها و اهداف طرح مورد نظر را در موارد زیر خلاصه نمود:

الف: معرفی و تبیین مرز دانش اقتصاد اسلامی

ب: فراهم سازی پایه معرفتی پژوهش‏های آتی در اقتصاد اسلامی

ج: دسته بندی و تفکیک موضوعات مورد بررسی در اقتصاد اسلامی

د: تبیین پیشینه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در اقتصاد اسلامی

هـ: پیشگامی و مرجعیت علمی در حوزه اقتصاد اسلامی

از این رو دانشکده اقتصاد درصدد راه اندازی بنیادی برای تدوین و تالیف دانشنامه‏ ای در اقتصاد اسلامی برآمد

7- تفاهم نامه‌ها:

1-   بانک صادرات

این تفاهم‏نامه در راستای تدوین نقشه راه آموزشی و پژوهشی بانک منعقد شده است

2- وزارت صنایع

در راستای تقویت تعامل علمی و تحقیقاتی وزارت خانه با دانشگاه‏ها، این تفاهم‏نامه به امضاء آقای دکتر محمدهادی زاهدی‏وفا از دانشکده و آقای دکتر حاتم نماینده وزارت‏خانه مذکور، رسید. امید است با همکاری این دو دستگاه علمی و تعامل مثبت آن‏ها شاهد مواردی همچون تجاری سازی یافته‏های پژوهشی، ارتقاء سطح دانائی بنگاه‏‏های صنعتی و معدنی و سیاستگزاری صنعتی درکشور ، مبتنی بر الزامات دهه عدالت و پیشرفت باشیم.

3- بانک توسعه تعاون شعبه قم

این تفاهم‏نامه، برای طراحی دوره کارشناسی‏ارشد بانکداری اسلامی متناسب با نیازهای بانک توسعه تعاون امضاء شده است. ضمناً اهدافی مانند تشکیل بانک اطلاعاتی آموزشی و پژوهشی در اقتصاد پولی و بانکی را نیز دنبال می‏کند.

8- سخنرانی علمی:

1- دکتر علی نصیری‏ اقدم، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی تهران با موضوع : فضای کسب و کار در اقتصاد ایران

2- دکتر سید احسان خاندوزی، معاون دفتر بررسیهای اقتصادی  مرکز پژوهش‏های مجلس با موضوع: پیرامون تبار شناسی اندیشه اقتصادی در ایران

3- آقای طهماسبی با موضوع: مالیات بر ارزش افزوده

4- دکتر علی صالحآبادی، ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، با موضوع: بورس و جایگاه آن در اقتصاد

5- دکتر الیاس نادران، هیأت علمی دانشکده اقتصاد تهران و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با موضوع: گستره پژوهش در اقتصاد بخش عمومی

6- دکتر علی نصیری‏ اقدم، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی تهران با موضوع : مسأله رقابت‏ در اقتصاد ایران، درس‏هائی برای اجرای اصل 44  قانون اساسی

7- دکتر عبدی با موضوع: تعاون در اقتصاد ایران

9- کارگاه‏ها:

1- دوره آموزشی و پژوهشی مدل‏سازی اقتصاد ایران. مدیر دوره: آقای دکتر ایمان حقیقی

2- سلسله نشست‌های سیر تحول اندیشه‌های اقتصادی. مدیر کارگاه: آقای دکتر درخشان

3- سلسله نشست‌های عدالت اقتصادی. مدیر کارگاه: آقای محمد سلیمانی

4- نشست‌های تخصصی اقتصاد رسانه. مدیر کارگاه: آقای حمید آخوندزاده

5-  سلسله نشست‌های آشنایی با مباحث عدالت در کتاب الحیات. مدیر طرح: آقای دکتر عاملیان

6- کارگاه پژوهشی اقتصاد نفت و گاز. مدیر کارگاه: آقای دکتر درخشان

7- کارگاه پژوهشی نظریات عقلانیت. مدیر کارگاه: آقای دکتر سعید زیباکلام

10- بازدید علمی:

1- شرکت صنایع ریخته‏ گری ساوه

با همکاری و همراهی مدیر عامل محترم شرکت ، آقای مهندس درمان و مدیر کارخانه ، آقای مهندس غفاری، 15 نفر از دانشجویان

دانشکده دیداری 1 روزه از این کارخانه مجهز داشتند. این بازدید علمی در تاریخ 9/3/1389 انجام گرفت و هدف از آن ، آشنائی دانشجویان درس اقتصاد ایران با مسائل صنعت از نزدیک بود.

2- شرکت کار‏گزاری تدبیرگران فردا

مدیر عامل محترم شرکت، آقای عشقی، به بیان ساختار شرکت، فعالیت‏های اقتصادی آن و چگونگی تعامل با بورس کشور پرداختند. یکی دیگر از قسمت‏های این دیدار که مورد توجه دانشجویان قرار گرفت نمایش الکترونیکی خرید و فروش سهام بود که به صورت عملی و ملموس انجام داده شد.

3- بانک مرکزی

با موافقت آقای دکتر قضاوی ، معاون محترم اقتصادی بانک، در تاریخ یک شنبه 25/7/1389 تعداد 27 نفر از دانشجویان همراه با معاون پژوهشی دانشکده، عازم بانک شدند. در این دیدار 1 روزه، دانشجویان علاوه بر ساختار این بانک، قوانین آن و نحوه اعمال نظر بر بانک‏های دیگر کشور، با جایگاه آن در قانون هدفمند کردن یارانه‏ ها نیز آشنا شدند.

4- بورس کالای ایران

25 نفر از دانشجویان دانشکده در این بازدید علمی شرکت داشتند. زمان این بازدید، به خاطر وقت کم دانشجویان، کافی نبود اما فرصت مناسبی شد برای شناخت فواید، نحوه عملکرد و جایگاه بورس در اقتصاد ایران. ضمناً بیانات مدیران محترم بخش‏های مختلف بورس کالا،  کمک مؤثری در آشنائی بهتر و بیش‏تر با مفاهیم بنیادی بورس بود. 

5- بازدید از طرح‏ها و مجتمع‏های پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی ( عسلویه )

در تاریخ چهارشنبه 8/2/1389 ، 18 نفر از اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ، وارد عسلویه شدند . دراین دیدار یک روزه که پس از تماس‏های بسیار، به لطف همکاری آقای مهندس زنوزی و آقای عبادی و همکاران محترمشان ممکن شد، دانشجویان ضمن حضور در سالن کنفرانس و مشاهده فیلمی جالب از مراحل مختلف کار پتروشیمی، از نزدیک با مسائل این صنعت و تأثیر آن در اقتصاد کشور آشنا شدند . همچنین از طرح‏های پتروشیمی منطقه بازدید نمودند.

11- سفرهای علمی اساتید:

1- آقای دکتر مهدی صادقی‏شاهدانی، شرکت در همایش بین المللی انرژی، ایتالیا

2- آقای دکتر داوود منظور، شرکت در همایش بین المللی انرژی، ایتالیا

12- انتشار مجله:

انتشار نشریه دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 2 به عنوان یکی از افتخارات دانشکده و تلاشی در جهت شناساندن و کاربردی شدن معارف قرآن و اهل بیت عصمت سلام الله علیهم در زمینه اقتصاد که مشتمل بر مقالات ذیل می‏باشد:

1- تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیربخش‏های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص‏سازی نظریه عدالت در اسلام.تألیف: دکتر مهدی صادقی‏ شاهدانی و احمد عاملی

2- ابعاد شناخت ربای جاهلی. تألیف: دکتر مصباحی‏ مقدم و خلیل ‏الله حمدوند

3- مقایسه کارائی عقد قرض‏ الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده‏ها "مطالعه موردی: بانک ملت استان کرمانشاه". تألیف: دکتر کیومرث سهیلی ، دکتر مجتبی الماسی، الهام لرستانی

4-  سنجش و رتبه‏ بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‏‏های کشور. تألیف: دکتر احمد شعبانی، محمد سلیمانی

5- بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی. تألیف: دکتر حیدر تورانی

6- بررسی چالش‏های مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره. تألیف: نیکو دولتی، ابوالفضل جعفری

7- ساز و کار اثر بخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی. تألیف: ابوالقاسم توحیدی‏ نیا

همه حقوق برای دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد محفوظ است. 


دفعات مشاهده: 2794 بار | دفعات چاپ: 554 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر