برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/16 | 
 

برنامه عملیاتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(

بر اساس چشم‌انداز برنامه راهبردی دانشکده و در راستای بسترسازی جهت انجام مأموریت‌های مقدس دانشکده و هویت‌بخشی اقتصاد اسلامی دانشکده محورهای هشتگانه‌ ذیل که براساس نقاط قوت و مزیت‌های سرمایه انسانی دانشکده مشخص شده‌اند محتوای علمی دانشکده چشم‌انداز را ترسیم می‌نماید لذا دانشکده مطلوب اقتصاد برای دانشگاه امام صادق علیه السلام، می‌باید در هشت محور زیر متمرکز شود و سرمایه انسانی متخصص جز در موارد زیر نداشته باشد و تمامی خروجی های خود را بدین سو متمرکز کند. این هشت محور عبارت‌اند از:

۱. فلسفه اقتصاد   

الف. محورهای پیشنهادی

1.     تهیه نقشه راه برای مطالعات فلسفه اقتصاد

2.     بررسی تطبیقی هستی شناسی رایج درعلم اقتصاد و ترسیم مبادی هستی شناختی اقتصاد اسلامی

3.     بررسی تطبیقی معرفت شناسی رایج درعلم اقتصاد و ترسیم مبادی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی

4.     نقد رویکردهای پوزیتویستی و تجربه گرا و تعیین محدوده مقبول و مورد استفاده در اقتصاد اسلامی

5.     بررسی تطبیقی غایت شناسی رایج در علم اقتصاد و مبادی غایت شناختی اقتصاد اسلامی

ب. برنامه های پیشنهادی

1.     انتخاب حداقل دو نفر برای هر محور با سابقه مطالعاتی و علاقه مرتبط

2.     انجام یک از موارد ذیل:

۱. برگزاری یک دوره دکتری یا فوق دکتری ، ترجیحا با مشارکت با یکی از دانشگاه های معتبر بین المللی

۲. برگزاری یک سیر مطالعاتی دقیق در محور مزبور زیر نظر یک استاد

3.     جست‌وجو و دستیابی به مرز دانش(اعم از ارتدوکس و هتردوکس ) در محور مزبور

4.     شرکت در یک کارگاه یا دوره آموزشی مربوطه در یکی ازمراکز معتبر بین المللی

5.     شرکت در حداقل یک کنفرانس علمی با مقاله مقارنه‌ای اسلامی

6.     ترجمه و تالیف کتاب و مقاله ،‌ درسنامه (هر محور ۱۰۰۰ صفحه)

۲. اخلاق و اقتصاد          

الف. محورهای پیشنهادی

1.     تهیه نقشه راه برای مطالعات اخلاق و اقتصاد

2.     محورهای موضوعی براساس فهرست کتاب on the moral business

3.     ترجمه و تحشیه انتقادی کتاب Milbank

4.     ترجمه و تحشیه انتقادی کتاب Novak

5.     ترجمه و تحشیه انتقادی کتاب on the moral business

ب. برنامه های پیشنهادی

1.     انتخاب حداقل دو نفر برای هر محور با سابقه مطالعاتی و علاقه مرتبط

2.     برگزاری یک دوره دکتری ترجیحا با مشارکت با یکی از دانشگاه های معتبر بین المللی یا یک سیر مطالعاتی دقیق در محور مزبور زیر نظر یک استاد

3.     جست‌وجو و دستیابی به مرز دانش (اعم از ارتدوکس و هتردوکس مسیحی) در محور مزبور

4.     شرکت در یک کارگاه یا دوره آموزشی مربوطه در یکی ازمراکز معتبر بین المللی

5.     شرکت در حداقل یک کنفرانس علمی با مقاله مقارنه‌ای اسلامی

6.     ترجمه و تالیف کتاب و مقاله،‌ درسنامه

۳. تاریخ وقایع و عقاید اقتصادی صدر اسلام تا قرن هشتم و دوران افول تمدن اسلامی تا ایران نوین

الف. محورهای پیشنهادی

1.     بررسی آرائ اندیشمندان مختلف اسلامی

2.     بررسی موضوعی رفتارهای اقتصادی مسلمانان

3.     بررسی نهادی حوزه اقتصادی سرزمین های اسلامی

ب. برنامه های پیشنهادی

1.     انتخاب حداقل دو نفر برای هر محور با سابقه مطالعاتی و علاقه مرتبط

2.    برگزاری یک دوره دکتری ترجیحا با مشارکت با یکی از دانشگاه های معتبر بین المللی یا یک سیر مطالعاتی دقیق در محور مزبور زیر نظر یک استاد (دکتر میرآخور)

3.     جست‌وجو و دستیابی به مرز دانش (اعم روش شناسی های ذیربط ) در محور مزبور

4.     شرکت در یک کارگاه یا دوره آموزشی مربوطه در یکی ازمراکز معتبر بین المللی

5.     شرکت در حداقل دو کنفرانس علمی با مقاله

6.     ترجمه و تالیف کتاب و مقاله،‌ درسنامه

  ۴. حقوق و اقتصاد (شامل فقه الاقتصاد)    

الف. محورهای پیشنهادی

1.     نظریه پردازی و مدلسازی در ابواب معاملات بالمعنی الاعم فقه شیعی در چارچوب نظریه قرارداد

2.     نظریه پردازی و مدلسازی در ابواب معاملات بالمعنی الاعم فقه شیعی در چارچوب نظریه تعامل عامل – متعامل

3.    پیگیری مسئله عدالت (سازمانی، ساختاری و بین نسلی ) در ابواب معاملات بالمعنی الاعم فقه شیعی و نظریه پردازی و مدلسازی ذیربط

4.     نظریه پردازی و مدلسازی در ابواب معاملات بالمعنی الاعم فقه شیعی در چارچوب اقتصاد اطلاعات

5.     نظریه پردازی و مدلسازی در ابواب معاملات بالمعنی الاعم فقه شیعی در چارچوب نظریه های انگیزه

6.     نظریه پردازی و مدلسازی در ابواب معاملات بالمعنی الاعم فقه شیعی در چارچوب نظریه های نهادی

7.     پیگیری مسئله هزینه های مبادلاتی و معاملاتی در ابواب معاملات بالمعنی الاعم فقه شیعی و نظریه پردازی و مدلسازی ذیربط

8.     پیگیری مسئله توزیع ارزش و سهم عوامل در ابواب معاملات بالمعنی الاعم فقه شیعی و نظریه پردازی و مدلسازی ذیربط

9.     تحقیق روش شناسی اجتهادی مطلوب و مورد نیاز در حوزه مسائل اقتصادی (در حوزه های اصول فقه، قواعد فقهی، فلسفه فقه)

10.    تدوین برنامه و گستره پژوهشی در حوزه های کاربردی مثل انفال، وقف و .....

11.    درسنامه آموزشی فقه الاقتصاد

ب. برنامه های پیشنهادی

1.     انتخاب حداقل دو نفر برای هر محور با سابقه مطالعاتی و علاقه مرتبط

2.    برگزاری یک دوره دکتری ترجیحا با مشارکت با یکی از دانشگاه های معتبر بین المللی یا یک سیر مطالعاتی دقیق در محور مزبور زیر نظر یک استاد

3.     جست‌وجو و دستیابی به مرز دانش (اعم از ارتدوکس و هتردوکس ) در محور مزبور

4.     شرکت در یک کارگاه یا دوره آموزشی مربوطه در یکی ازمراکز معتبر بین المللی

5.     شرکت در حداقل یک کنفرانس علمی با مقاله مقارنه‌ای اسلامی

6.     ترجمه و تالیف کتاب و مقاله،‌ درسنامه

۵. سیاستگذاری فرهنگ اقتصادی، مهندسی فرهنگی، فرهنگ سازی، رفتارسازی اقتصادی

الف. محورهای پیشنهادی

1.     طراحی الگوی مهندسی فرهنگی و رفتار سازی اقتصادی ایرانی اسلامی و ارائه به شورایعالی انقلاب فرهنگی

2.     پیگیری ابزارهای متناسب جهت رفتار سازی اقتصاد اسلامی

ب. برنامه های پیشنهادی

1.     انتخاب حداقل دو نفر برای هر محور با سابقه مطالعاتی و علاقه مرتبط

2.    برگزاری یک دوره دکتری ترجیحا با مشارکت با یکی از دانشگاه های معتبر بین المللی یا یک سیر مطالعاتی دقیق در محور مزبور زیر نظر یک استاد

3.     جست‌وجو و دستیابی به مرز دانش (اعم از ارتدوکس و هتردوکس ) در محور مزبور

4.     شرکت در یک کارگاه یا دوره آموزشی مربوطه در یکی ازمراکز معتبر بین المللی مانند NCEE

5.     شرکت در حداقل یک کنفرانس علمی با مقاله مقارنه‌ای اسلامی

6.     ترجمه و تالیف کتاب و مقاله،‌ درسنامه

۶. فلسفه اقتصادی         

الف. محورهای پیشنهادی

1.     نظریه پردازی تطبیقی درباب مسئله پول و اعتبار

2.     نظریه پردازی تطبیقی درباب مسئله بهره

3.     نظریه پردازی تطبیقی درباب مسئله زمان

4.     نظریه پردازی تطبیقی درباب مسئله مالکیت

5.     نظریه پردازی تطبیقی درباب مسئله ریسک و نااطمینانی

6.     نظریه پردازی تطبیقی درباب مسئله همکاری و تعاون

7.     نظریه پردازی تطبیقی درباب مسئله نوع دوستی و ایثار

8.     درسنامه آموزشی فلسفه اقتصادی

ب. برنامه های پیشنهادی

1.     انتخاب حداقل دو نفر برای هر محور با سابقه مطالعاتی و علاقه مرتبط

2.    برگزاری یک دوره دکتری ترجیحا با مشارکت با یکی از دانشگاه های معتبر بین المللی یا یک سیر مطالعاتی دقیق در محور مزبور زیر نظر یک استاد

3.     جست‌وجو و دستیابی به مرز دانش (اعم از ارتدوکس و هتردوکس ) در محور مزبور

4.     شرکت در یک کارگاه یا دوره آموزشی مربوطه در یکی ازمراکز معتبر بین المللی

5.     شرکت در حداقل یک کنفرانس علمی با مقاله مقارنه‌ای اسلامی

6.     ترجمه و تالیف کتاب و مقاله،‌ درسنامه

۷. مدیریت دانش اقتصاد اسلامی     

الف. محورهای پیشنهادی

1.     نگارش سیستم طبقه بندی (مشابه JEL) برای دانش اقتصاد اسلامی

2.     سیاستگزاری علم و عناصر چرخه علم در اقتصاد اسلامی

3.     طراحی نقشه جامع علمی برای اقتصاد اسلامی و ورود در هدایت و راهبری مراکز مشابه

ب. برنامه های پیشنهادی

1.     انتخاب حداقل دو نفر برای هر محور با سابقه مطالعاتی و علاقه مرتبط

2.    برگزاری یک دوره پژوهشی ترجیحا با مشارکت با یکی از دانشگاه های معتبر بین المللی یا یک سیر مطالعاتی دقیق در محور مزبور زیر نظر یک استاد

3.     جست‌وجو و دستیابی به مرز دانش در محور مزبور

4.     شرکت در یک کارگاه یا دوره آموزشی مربوطه در یکی ازمراکز معتبر بین المللی

5.     شرکت در حداقل یک کنفرانس علمی با مقاله

۸. مدیریت نظام آموزشی و برنامه های درسی اقتصاد اسلامی         

الف. محورهای پیشنهادی

1.    تحقیق و طراحی برنامه های درسی تلفیقی (میان رشته ای، چند رشته ای، فرا رشته ای، بین رشته‌ای و .....) در شاخه های مختلف دانش اقتصاد اسلامی حسب اهداف مختلف

2.     تحقیق در مسائل روشهای یاددهی و یادگیری

3.     تحقیق در مورد فناوریهای آموزشی نوین و شبیه سازیهای رایانه ای

ب. برنامه های پیشنهادی

1.     انتخاب حداقل دو نفر برای تمامی محور ها با سابقه مطالعاتی و علاقه مرتبط

2.     ترجمه تجارب مفید دنیا


دفعات مشاهده: 2331 بار | دفعات چاپ: 327 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر