برنامه درسی رشته فلسفه و کلام اسلامی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
تعداد واحدهای رشته فلسفه و کلام اسلامی در کارشناسی ارشد پیوسته ۲۴۰ واحد است که شامل واحدهای عمومی، تخصصی، ادبیات عرب، زبان انگلیسی و ... می‌باشد برای مشاهده تفصیلی این واحدها روی واحدهای فلسفه و کلام اسلامی کلیک کنید.

همچنین این واحدها به صورت مرسوم در ۱۴ ترم ارائه می‌شوند که ۱۰ ترم مربوط به دوره کارشناسی و ۴ ترم مربوط به دوره کارشناسی ارشد می‌باشد. برای مشاهده ترم بندی مرسوم  اینجا کلیک کنید.

برنامه درسی رشته علوم قرآن و حدیث

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
تعداد واحدهای رشته علوم قرآن و حدیث در کارشناسی ارشد پیوسته ۲۴۸ واحد است که شامل واحدهای عمومی، تخصصی، ادبیات عرب، زبان انگلیسی و... می باشد. برای مشاهده تفصیلی این واحدها، بر روی واحدهای علوم قرآن و حدیث کلیک کنید.

همچنین این واحدها به صورت مرسوم در ۱۴ ترم ارائه می شوند که ۱۰ ترم مربوط به دوره کارشناسی و ۴ ترم مربوط به دوره کارشناسی ارشد می باشد. برای مشاهده ترم بندی مرسوم اینجا کلیک کنید.

برنامه درسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
تعداد واحدهای رشته فقه و مبانی حقوق در کارشناسی ارشد پیوسته ۲۴۴ واحد است که شامل واحدهای عمومی، تخصصی، ادبیات عرب، زبان انگلیسی و ... می‌باشد. برای مشاهده تفصیلی این واحدها روی واحدهای فقه و مبانی حقوق کلیک کنید.

همچنین این واحدها به صورت مرسوم در ۱۴ ترم ارائه می‌شوند که ۱۰ ترم مربوط به دوره کارشناسی و ۴ ترم مربوط به دوره کارشناسی ارشد می‌باشد. برای مشاهده ترم بندی مرسوم اینجا کلیک کنید.