رساله دکتری

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما  دانشجو عنوان رساله
۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، اسعد اردلان ‫داود باوند ‫محمد رحیم عیوضی ‫نقش سوریه در روند جنگ تحمیلی
۱۳۷۷ ‫محمدهادی سمتی، حسین بشیریه ‫کاووس سیدامامی ‫محمدرحیم عیوضی ‫علل رویگردانی طبقات متوسط شهری و روستایی از رژیم محمدرضا شاه
۱۳۷۸ ‫حسین بشیریه، غلامحسین ابراهیمی دینانی ‫محمدرضا مهدوی کنی ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫رابطه اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی اسلام و بازتاب آن در آراء فارابی، غزالی و خواجه نظام الملک طوسی
۱۳۷۹ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، فرهاد عطایی ‫محمود سریع القلم ‫علی اکبر قضاوی ‫عوامل جامعه شناختی موثر در انزوای جمهوری اسلامی ایران و راههای خروج از آن
۱۳۷۹ ‫اسداله فرزین وش، فرهاد عطائی ‫قاسم افتخاری ‫محمد تقی زاده انصاری ‫رابطه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و توسعه صادرات معدنی
۱۳۷۹ ‫فرهاد عطایی، امیرمحمد حاجی یوسفی ‫حمید احمدی ‫مسعود اسداللهی ‫اسلام گرایی در یک جامعه تکثر گرای طائفه ای تاثیرات دوگانه انقلاب اسلامی ایران و جامعه طائفه ای لبنان بر جنبش حزب ا...
۱۳۷۹ ‫محمدهادی سمتی ‫حسین بشیریه ‫فرشاد شریعت ‫عوامل اجتماعی سیاسی و اقتصادی موثر بر اندیشه سیاسی جان لاک
۱۳۷۹ ‫حسین بشیریه، حسین مهرپور ‫حجت اله ایوبی ‫علی صباغیان ‫حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۹ ‫عباسعلی عمید زنجانی، کاووس سیدامامی ‫حمید احمدی ‫اصغر پرتوی ‫نقش ملی گرایی و اسلام در ایجاد هویت مشترک ملت سازی در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۹ ‫ناصر جمالزاد، حاتم قادری ‫غلامحسین ابراهیمی دینانی ‫ایرج میر ‫رابطه دین و سیاست (تبار شناسی تفسیرهای مختلف از نظریه عمومی وحدت دین و سیاست در اسلام: امام محمد غزالی و خواجه نصیر الدین طوسی)
۱۳۷۹ ‫عباسعلی عمیدزنجانی، حمید احمدی بهرامی ‫حسین بشیریه ‫جلال درخشه ‫تحول اندیشه سیاسی علمای شیعه ایران بین سالهای۱۳۲۰-۱۳۵۷
۱۳۸۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی‌؛ محمدفرهاد عطایی ‫کاووس سیدامامی ‫زاهد غفاری هشتجین ‫تئوری توطئه در فرهنگ سیاسی معاصر ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی
۱۳۸۰ ‫حسین بشیریه. فرهاد عطایی ‫کاووس سیدامامی ‫مجید توسلی رکن آبادی ‫جهانی شدن و توسعه سیاسی: روند جهانی شدن و مقاومت در مقابل آن (ایران و ترکیه دهه های۱۹۸۰-۱۹۹۰ )
۱۳۸۱ ‫حمید احمدی، مهدی توسلی ‫کاووس سیدامامی ‫محمدجواد آغاجری ‫انقلاب اسلامی ایران و تحرک سیاسی شیعیان پاکستان
۱۳۸۱ ‫مسعود اسلامی، محمدحسن خانی ‫سعیده لطفیان ‫هادی فرجوند ‫اثرات پایان جنگ سرد بر رژیم بین المللی خلع سلاح کشتار جمعی و پیامدهای آن برای امنیت ملی ایران
۱۳۸۱ ‫عبدالله نصری، جلال درخشه ‫غلامعلی حداد عادل ‫جهاندار امیری ‫بررسی تحولات روشنفکری مذهبی در ایران۱۳۲۰-۱۳۵۷
۱۳۸۱ ‫حسین بشیریه ‫احمد علم‌الهدی ‫سعید جلیلی ‫بیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن
۱۳۸۲ ‫ناصر جمال زاده، سید عباس حسینی قائم مقامی ‫محمدرضا مهدوی کنی ‫اصغر افتخاری ‫جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تاکید بر دیدگاه شیعه
۱۳۸۲ ‫ناصر جمالزاده، کاووس سیدامامی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫علامرضا خواجه سروی ‫رقابت و ثبات در نظام های سیاسی مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، امیرمحمد حاجی یوسفی ‫حسین بشیریه ‫حمید وحید ‫شکافهای اجتماعی و توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی
۱۳۸۲ ‫جلال درخشه ، سید محمدرضا احمدی طباطبایی ‫جمال زاده ، پاکتچی ‫علی محسنی ‫مبانی و گستره آزادی سیاسی در اندیشه و رفتار حضرت علی (ع)
۱۳۸۲ ‫حمید بهرامی احمدی‌؛ پورمحمدی ‫مهدوی کنی ‫محمدرضا حاتمی ‫مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه شیعه
۱۳۸۲ ‫جلال درخشه، ناصر جمالزاده ‫محمدرضا مهدوی کنی، سید محمدرضا احمدی طباطبایی ‫نجف لک زایی ‫سیاست دینی و نظم سلطانی با تاکید بر اندیشه سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه
۱۳۸۲ ‫کاووس سید امامی و امیر محمد حاجی‌یوسفی ‫حسین بشیریه ‫کاظم جلالی ‫بررسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی مجلس شورای اسلامی
۱۳۸۴ ‫محمدحسن خانی، سید عباس عراقچی ‫جمشید ممتاز، فرهاد عطائی ‫نقی طبرسا ‫حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و راهبردهای تداوم آن در چارچوب سیاست خارجی ایران
۱۳۸۵ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی، حسام الدین آشنا ‫جلال درخشه ‫محمود شفیعی ‫تعامل فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۵ ‫علی رضائیان و امیرمحمد حاج‌یوسفی ‫کاووس سیدامامی ‫یوسف ترابی ‫اجماع نخبگان سیاسی و توسعه: جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۷ - ۱۳۸۲))
۱۳۸۵ ‫کاوس سیدامامی و محمدهادی زاهدی‌وفا ‫امیرمحمد حاجی‌یوسفی ‫مرتضی هزاوی ‫تاثیرپذیری سیاست‌های توسعه در ایران معاصر از الگوهای مسلط غربی
۱۳۸۸ ‫کاووس سید امامی ، فرشاد شریعت ‫ناصر جمالزاده ‫احمد درستی ‫دگرگونی ساخت دولت در ایران پیش مدرن (از صفویه تا مشروطه) ۱۳۲۴-۹۰۷)- ه‍ـ - ق/۱۹۰۵ - ۱۵۰۱ م)
۱۳۸۸ ‫ناصر جمالزاده و محمدرضا احمدی طباطبایی ‫کاووس سید امامی ‫عبدالمطلب عبدالله ‫مطالعه رفتار رای دهی شهروندان تهرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و ارائه الگوی بومی
۱۳۸۹ ‫سید کاووس سیدامامی و حسن خانی ‫جلال درخشه ‫محمدرضا اخضریان کاشانی ‫گفتمان عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۸
۱۳۸۹ ‫جلال درخشه ‫فرشاد شریعت ‫محمدجواد نوروزی ‫عرفی گرایی و فرایند شکل گیری جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۹ ‫بهزادپورسید ،فرشاد شریعت ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫سید محمدتقی آل غفور ‫تأثیر سیاست ها و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران  بر ثبات و مشارکت سیاسی
۱۳۹۰ ‫کاووس سید امامی ‫جلال درخشه ‫منصور طبیعی ‫گردش نخبگان و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۲ ‫جلال درخشه ‫غلامرضا خواجه سروی ‫رشید جعفرپور کلوری ‫مطالعه تطبیقی فرهنگ سیاسی ایران در دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
۱۳۹۳ ‫محمدرضا احمدی طباطبائی، حسن مجیدی ‫فرشاد شریعت ‫مهدی نادری ‫مبانی نظری آزادی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۴ ‫محمد مهدی اعتصامی ، محمد رضا احمدی طباطبایی ‫جلال درخشه ‫محمد صادق نصرت پناه ‫عدالت در حکمت سیاسی متعالیه: امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت‌الله جوادی آملی
۱۳۹۴ ‫جلال درخشه، کاوس سیدامامی ‫اصغر افتخاری ‫محسن ردادی ‫سرمایه‌ی اجتماعی عدالت‌محور در اندیشه‌های امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای و کاربست آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۱۳۹۴ ‫حسن مجیدی،محمدرضا احمدی طباطبایی ‫فرشاد شریعت ‫امید شفیعی قهفرخی ‫لوازم سیاسی انگاره خوشبختی در اندیشه‌های لیبرال و فلسفه نوصدرایی، با تأکید بر جان لاک و شهید مرتضی مطهری
۱۳۹۶ ‫فرشاد شریعت، حسن مجیدی ‫محمدرضا احمدی طباطبائی ‫علی خلیلی ‫نسبت عدالت و آزادی؛  مطالعه تطبیقی آراء شهید مطهری و جان رالز
۱۳۹۶ ‫محمدرضا احمدی طباطبایی، سعید جلیلی ‫فرشاد شریعت ‫محمدرضا طاهری ‫مبانی نظری عدالت توزیعی در اسلام و لیبرالیسم؛  مطالعه تطبیقی آراء آیت الله جوادی آملی و جان رالز
۱۳۹۶ ‫محمد حسن خانی، علی کریمی ‫کاوس سیدامامی ‫حمید هوشنگی ‫سیاست‌گذاری عادلانه مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۶ ‫علی حسینی،اصغر افتخاری، ابوذر گوهری مقدم ‫محمد حسن خانی ‫حسین محمدی سیرت ‫نسبت منافع ملی و مبانی ایدئولوژی اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ الگوی مطلوب
۱۳۹۶ ‫محمدرضا احمدی طباطبایی،محمدمهدی اعتصامی ‫جلال درخشه ‫مرتضی فخاری ‫عدالت در اندیشه سیاسی شیعه از منظر وظیفه‌گرایی و نتیجه‌گرایی: امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید مطهری
۱۳۹۶ ‫جلال درخشه،  حسن مجیدی ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫مهدی اسدی ‫جایگاه نخبگان سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دفعات مشاهده: 2868 بار | دفعات چاپ: 553 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر