وظایف

 | تاریخ ارسال: 1402/3/23 | 
برنامه ریزی:
۱. برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
۲. برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)
۳.برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی و جذب اعضاء هیات علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

آموزشی:
۱.برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر
۲. برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
۳ .برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضاء هیات علمی و گروه های آموزشی در فرایند های مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

هماهنگی:
۱.هماهنگی با سایر واحدهای هم عرض در جهت نیل به اهداف سازمانی
۲.هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
۳.هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
۴. برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها
۵.برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی، نظام پزشکی و نظام پرستاری و به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری

نظارت:
۱. نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی
۲.نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده، واحد توسعه آموزش
۳.نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

اجرایی:
۱.اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
۲. ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله
۳.ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضاء هیات علمی، گرو ه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده
۴.برگزاری کنفراس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های باز آموزی
۵.انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

ارزشیابی:
۱.ارزشیابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه
۲. ارزشیابی مستمر کارکنان آموزشی
۳. ارزشیابی فرایند های آموزشی و برون دادها
۴. ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده

دفعات مشاهده: 160 بار | دفعات چاپ: 20 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر