کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
آقای مهدی نیکخوی متین
(مسئول دفتر دانشکده)
داخلی ۳۷۲
آقای علی امینیان
(مسئول دفتر گروه معارف اسلامی)
داخلی ۲۷۵
آقای حمیدرضا کدخدا
(کارشناس آموزش)
داخلی ۳۷۵
آقای مسعود محمد غریب
(امور خدمات دانشکده)