اعضای شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی الهیات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۹ | 
مهدی باقری طادی فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی ۹۴ دبیر انجمن
مهدی بهشتی فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی ۹۴ عضو انجمن
علیرضا تقی پور فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی ۹۵ عضو انجمن
محمد وهاب زاده علوم قرآن و حدیث ورودی ۹۵ عضو انجمن
محمدمهدی بدرالدین فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی ۹۶ عضو انجمن