اعضای شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی الهیات

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
اعضای شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام

*محمد مهدی شریعتی نژاد (دبیر انجمن)
*سید محمد مهدی حسینی
*محمد مهدی بدالدین
*محمد حسین فرخ زاده

*محمد رسول فخره