بایگانی بخش رویدادهای پژوهشی

img_yw_news
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

امور پژوهشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه

جلسه دفاع دانشجو نورعلی عبدالهی با عنوان: ارزشیابی تحلیلی گفتمان های موجود در زمینه حقوق مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مبنای اسلامی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه

جلسه دفاع دانشجو علی رستمی پور با عنوان: شناسایی سازوکار های بانک‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران در بحران ارزس سال 1397 کشور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه

پایان‌نامه دانشجو علی سبحانی متین با عنوان: طراحی سابقه مفقیت مدیران بخش نهادی ( مورد مطالعه: امام جماعت مسجد )

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه

جلسه دفاع دانشجو علیرضا صبوری با عنوان: ارائه الگوی ریسک حکمرانی ریسک در نظام بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران