بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

اولین کنگره علمی دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) - 8 اسفند ماه 1398

راهکارهای برون رفت از فقر اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

کارگاه طراحی بازار 23 آبانماه

کارگاه طراحی بازار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

کنفرانس بین المللی تامین مالی علم و فناوری از طریق وقف 19 آبانماه

کنفرانس بین المللی تامین علم و فناوری