بایگانی بخش دفتر ارزیابی و بهبود عملکرد

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

معرفی دفتر ارزیابی و بهبود عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. به همین دلیل دولتها، سازمانها و مؤسسات، تلاش پیش برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدّی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها میسر نخواهد شد. لازمه‌ی تمامی موارد مذکور، ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد است.