بایگانی بخش اسلایدر لینک های الهیات

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

پژوهشنامه فلسفه و دین

http://prrj.journals.isu.ac.ir/

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

مطالعات قرآن و حدیث

http://qhs.journals.isu.ac.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

انجمن علمی دانشجویان الهیات

https://www.isu.ac.ir/MainPage.aspx?page=theology-as

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

طرح پژوهشی سنن الهی

https://www.isu.ac.ir/mainpage.aspx?page=pishraft