بایگانی بخش دفتر طرح جامع

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

معرفی دفتر طرح جامع

طراحی و استقرار نظام مدیریت استراتژیک دانشگاه