بایگانی بخش اسلایدر لینک های ارتباطات

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

کانال رخداد فرهنگ

https://ble.im/culture_communication

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

اخبار دانشکده

https://ble.im/IslamicStudiesCultureCommunication

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

کانال دبیرخانه اربعین

https://ble.im/arbaeenisu1441

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

دوفصلنامه نامه فرهنگ و ارتباطات

http://lcc.journals.isu.ac.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

دوفصلنامه دین و ارتباطات

http://rc.journals.isu.ac.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

پست الکترونیکی

https://mail.isu.ac.ir/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.isu.ac.ir%2fowa%2f%23authRedirect%3dtrue