بایگانی بخش قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶,۰۵,۳۱

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی