بایگانی بخش آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران

آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (شماره ۱۳۹۵ ) از همه دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی /۹/ ۱۹۵۹۲۹ / و تاریخ 6 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری خواسته است که فایل تمام متن این مدارک را در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت کنند.