بایگانی بخش اسلایدر لینک های خدمات پژوهشی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

پست الکترونیکی

https://mail.isu.ac.ir/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.isu.ac.ir%2fowa%2f%23authRedirect%3dtrue

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه گلستان

https://edu.isu.ac.ir/home/Default.htm

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه ساجد

https://sajed.isu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=82E5EA798EC7BBB387671B3F533E746731

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

معاونت پژوهش و فناوری

http://isu-n.ac.ir/index.php?sid=9&slc_lang=fa