بایگانی بخش اداره خدمات

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

نشست نقدو بررسی کتاب درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی

نشست نقدو بررسی کتاب درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

نقد و رونمایی