بایگانی بخش فارسی

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

کتاب های فارسی در حوزه اخلاق و تخلفات پژوهشی

کتاب های فارسی محدودی در حوزه اخلاق و تخلقات پژوهشی همانند سرقت علمی منتشر شده است. در این بخش به معرفی اطلاعات کتابشاختی و خلاصه ای از آن پرداخته شده است