بایگانی بخش تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش

دانشجویان قبل از نگارش پایان نامه یا رساله خود، تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش را مطالعه و برای مفاد آن اقدام می کنند.