بایگانی بخش منابع آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

شیوه نامه استناددهی به روش APA

هنگام استفاده از منابع و مآخذ در آثار پژوهشی، می باید باروش های استنادارد به آن منابع استناد داد تا دچار سرقت و تخلف پژوهشی نشد. روش های استاندارد مختلفی برای آن وجود دارد که در این جا روش استناد دهی APA (American Psychological Association)  توضیح داده می شود.