بایگانی بخش تک نگاشت

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جهان پیش رو و بدیل های ممکن

یادداشت دکتر روح الامین سعیدی با موضوع تحلیل چهار سناریو برای آینده سیاست جهانی