بایگانی بخش گروه مدیریت صنعتی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دکتر مهدی حمزه پور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دکتر غلامرضا گودرزی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دکتر روح اله رازینی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دکتر حسین بختیاری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دکتر علیرضا افضلی