بایگانی بخش اهداف و شرح وظایف معاونت

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

وظایف معاونت طرح و برنامه

بر اساس آیین‌نامه مدیریت دانشگاه که در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۷۷ به تصویب شورای دانشگاه رسیده است، برای معاونت طرح و برنامه وظیفه تعریف نشده بلکه صرفاً برای شخص معاون یک سری وظایف ذکر شده که در ذیل به آن اشاره می‌گردد.