بایگانی بخش دوره های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

زبان انگلیسی 7 (آمادگی تافل)

برنامه آموزش زبان انگلیسی 7 (آمادگی تافل) در دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

زبان انگلیسی 6

برنامه آموزش زبان انگلیسی (6) در دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

زبان انگلیسی 5

برنامه آموزش زبان انگلیسی (5) در دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

زبان انگلیسی 4

برنامه آموزش زبان انگلیسی (4) در دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

زبان انگلیسی 3

برنامه آموزش زبان انگلیسی (3) در دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

زبان انگلیسی 2

برنامه آموزش زبان انگلیسی (2) در دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

زبان انگلیسی 1

برنامه آموزش زبان انگلیسی (1) در دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

زبان انگلیسی پیش نیاز

برنامه آموزش زبان انگلیسی پیش نیاز در دانشگاه امام صادق علیه السلام