اداره کل روابط عمومی و بین المللی- اداره روابط عمومی و تشریفات
وظایف محوری اداره روابط عمومی و تشریفات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
۱. مدیریت فرایند ارتباطات با مؤسسات، مراکز و نهادهای داخل و خارج کشور 
۲. مدیریت امور تشریفات دانشگاه
۳. مدیریت و همکاری در زمینه برگزاری مراسمها
۴. مدیریت نظام پاسخگویی دانشگاه در استعلامهای بیرونی 
۵. سنجش افکار در مورد دانشگاه 
۶. مدیریت توزیع اقلام دریافتی از سازمانها و نهادهای بیرون از دانشگاه
۷. انجام امور طرح و برنامه‌ای اداره‌کل
نشانی مطلب در وبگاه اداره کل روابط عمومی و بین المللی:
http://isu.ac.ir/find.php?item=11.1354.4526.fa
برگشت به اصل مطلب