دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد- سایت های نرم افزارهای آماری
دانشکده‌های داخلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 

نام

آدرس

دانشگاه ارومیه

www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا

economics.alzahra.ac.ir

دانشگاه بوعلی

www.basu.ac.ir

دانشگاه تبریز

www.humanitic.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

دانشگاه تهران

economics.ut.ac.ir

دانشگاه رازی کرمانشاه

www.razi.ac.ir

دانشگاه سیستان

www.usb.ac.ir

دانشگاه باهنر

www.uk.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

eco.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران

economics.scu.ac.ir

دانشگاه شیراز

www.shirazu.ac.ir

دانشگاه شریف

gsme.sharif.ir

دانشگاه علامه طباطبایی

www.atu.ac.ir

دانشگاه فردوسی

fea.um.ac.ir

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

دانشگاه یزد

www.yazduni.ac.ir

دانشگاه عباسپور

www.pwut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد:
http://isu.ac.ir/find.php?item=13.1109.2795.fa
برگشت به اصل مطلب