دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- کارکنان
کارکنان دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
شماره اتاق نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
۱۰۲ وحید اسمعیلیان افشار کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ۳۴۲
۱۰۴ عبدالله رستمی کارشناس امور اداری ۳۴۳
۱۰۲ محمد جواد سعادت جو کارشناس آموزش ۳۴۲
۱۰۵
علی اکبر نگهبان
 
کارشناس مسئول دانشکده ۳۴۴
۱۰۵ محمدحسین گلشن کارشناس پژوهش ۳۴۳
- محمد سوری خدمات و پشتیبانی -
 
شماره دانشکده: ۰۲۱۸۸۰۸۰۷۳۳
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.1320.4658.fa
برگشت به اصل مطلب