دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی
دکتر مصباح الهدی باقری کنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
متن خبر مورد نظرآقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی، دارای دکتری مدیریت بازاریابی بین المللی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق(علیه السلام) هستند.

حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان عبارتند از: بازاریابی، بازاریابی بین المللی، مدیریت بازار و مدیریت برنامه ریزی

پیام نگار استاد: m.h.bagheriisu.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 578
اتاق 617
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.541.2676.fa
برگشت به اصل مطلب