دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی
دکتر سید علی علوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آقای دکتر سید علی علوی، دارای دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت  مالی از دانشگاه تربیت مدرس هستند.

حوزه های مطالعاتی و پزوهشی ایشان عبارتند از: تاریخ تحولات اداری در ایران، تاریخ تمدن ایران اسلامی، مباحث مربوط به نقش روشنفکران در تحولات چند قرن اخیر، روانشناسی، جامعه شناسی و اندیشه های سیاسی

پیام نگار استاد: alaviisu.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 575
اتاق 612
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.541.4261.fa
برگشت به اصل مطلب