دانشکده معارف اسلامی و حقوق- اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ریاست
دکتر علی غلامی

رئیس دانشکده
و عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

۱۳۵۵gholamigmail.com

دانشیار
معاونت‌ها

دکتر هادی طحان‌نظیف

 معاون آموزشی
و عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

tahanisu.ac.ir

استادیار

دکتر سیدمحمدهادی راجی
  معاون پژوهشی
و عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل
rajiisu.ac.ir استادیار
دکتر سلمان عمرانی

 معاون تحصیلات تکمیلی
و عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

emraniisu.ac.ir

استادیار
مدیران گروه‌ها

دکتر غلامحسین الهام

مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

dr.elhamut.ac.ir

دانشیار

دکتر سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی

مدیر گروه حقوق خصوصی

m_sm_۵۱yahoo.com

دانشیار

دکتر توکل حبیب‌زاده

مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

thabibzadehgmail.com

دانشیار
سایر اعضای هیئت علمی
دکتر محسن اسماعیلی عضو گروه حقوق خصوصی m.esmaeiliisu.ac.ir دانشیار



 
دکتر بهزاد پورسید عضو گروه حقوق خصوصی behzad_۱۴۳۳yahoo.com استادیار
دکتر طاهر حبیب‌زاده عضو گروه حقوق خصوصی t.habibzadehisu.ac.ir استادیار
دکتر علی صابری تولایی عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی ali.saberiisu.ac.ir استادیار
دکتر جعفر صادق‌منش عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی sadeghmaneshisu.ac.ir استادیار
دکتر علیرضا عالی‌پناه عضو گروه حقوق خصوصی alipanah_ayahoo.com استادیار
دکتر سیدمحمدمهدی غمامی عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل ghamamyisu.ac.ir استادیار
دکتر محمدعلی مهدوی‌ثابت عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

alimahdavi.fr

استادیار
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و حقوق:
http://isu.ac.ir/find.php?item=15.340.4605.fa
برگشت به اصل مطلب