دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات- کاربرگ ها
کاربرگ ارزیابی طرح نامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات:
http://isu.ac.ir/find-17.1789.5295.fa.html
برگشت به اصل مطلب