معاونت پژوهش و فناوری- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، میدان مرکزی دانشگاه، ساختمان مرکزی
شماره تماس مستقیم: 88094915
شماره تماس داخلی: 770-771 / 88094001
دورنگار: -
کد پستی: 1465943681 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://isu.ac.ir/find.php?item=9.1532.5248.fa
برگشت به اصل مطلب