اساسنامه

 | تاریخ ارسال: 1399/3/18 | 
این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل، بیست و چهار ماده، شصت و یک زیرماده و بیست و نه تبصره می باشد.
فصل اول – کلیات و اهداف
فصل دوم وظایف و فعالیت ها:
فصل سوم عضویت
فصل چهارم – ارکان انجمن
الف: مجمع عمومی بین المللی                     ب: هیئت مدیره                     ج: بازرس

د: کمیته های تخصصی و ترویجی              ه: دفاتر (اجرایی و نهادی)
فصل پنجم
بودجه و مواد متفرقه

در جلسه مجمع عمومی انجمن مورخ 98/11/29 کلیات و متن پیش نویس اساسنامه موردبررسی نهایی قرار گرفت و به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید.
متن اساسنامه

دفعات مشاهده: 1547 بار | دفعات چاپ: 114 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر